Start project Liefdevolle Plicht in Tilburg

In de gemeenten Wierden en Woerden vonden lokale kick offs plaats met Molukse stichtingen Kandjoli (Wierden) en Sinar Maluku (Woerden), mantelzorgers en zorgprofessionals. De ontmoetingen waren vooral gericht op kennismaking en het inventariseren van belangrijke thema’s in de behoeften van mantelzorgers: Mantelzorgen kan heel eenzaam zijn. Een lotgenotencontact zou welkom zijn, werd opgemerkt. Een dagbesteding die aansluit bij de culturele achtergronden kan verlichting geven. Maar die is (nog) niet beschikbaar. Ook werd er naar de toekomst gekeken: Hoe gaan we in gesprek met de derde generatie over mantelzorg voor hun ouders? En hebben die ouders nog wel dezelfde behoeften?

De uitnodigingen voor deze bijeenkomst werden per brief en persoonlijk verspreid. De opkomst was op 26 juli groot, evenals de aandacht voor de presentaties. De avond begon met een korte film over het dagelijks leven in een Moluks dorp, vóór de Tweede Wereld oorlog. De beelden gaven weer dat alle activiteiten samen gedaan werden. De sociale dorpsstructuur was en is gebaseerd op deze gezamenlijkheid en wordt versterkt door eeuwen oude verwantschapsstructuren. Die structuren brengen omgangsvormen met zich mee, die de eerste generatie Molukkers naar Nederland heeft meegenomen. In Nederland konden, vooral in de beginjaren van het verblijf, deze structuren makkelijk in stand worden gehouden. Het grootste deel van de Molukse gemeenschap kon immers bij elkaar blijven wonen. De gemeenschapszin, het naar elkaar omkijken zoals men dat gewend was, kon worden voortgezet. De Molukse gemeenschap kent eigen structuren waarin onderlinge hulp wordt geboden en geaccepteerd.

Met het wegvallen van de eerste generatie dreigen ook de vanzelfsprekende ondersteuningsstructuren weg te vallen. Het niet spreken over een thuissituatie was bijna nooit nodig geweest, uitgebreid uitleggen ook niet, want er werd gezien en aangepakt, zonder vragen te stellen. En nu, in deze tijd, wordt er vanuit gegaan dat er gepraat wordt over moeilijke thuissituaties, dat je ondersteuning op tijd aanvraagt en dat je weet hoe dat in zijn werk gaat. Maar het proces van erkennen dat het alleen niet lukt, vragen om ondersteuning, twijfelen of je er wel goed aan doet om familiezorg (voor een deel) los te laten, is al een traject op zich. En dan moet de hele zoektocht naar de juiste ondersteuning, passend bij de normen en waarden die je van huis hebt meegekregen en passend in de situatie waarin je je nu begeeft, nog beginnen. Tijdens de bijeenkomst in Tilburg was dit een van de opvallendste opmerkingen naar aanleiding van de presentaties. Liefdevolle Plicht kan aanvullende ondersteuning bieden aan mantelzorgers als niet alleen de mantelzorgers kennis opdoen over het lokale ondersteuningsaanbod, maar ook de ondersteuners kennis opdoen over de Molukse sociale structuren die een historische achtergrond hebben. Op 11 oktober vond een vervolg plaats en werden concrete mogelijkheden besproken als het opzetten van een ouderen werkgroep en een klusjesdienst.