Het archief

Selecteer één van de onderstaande jaartallen om het archief uit dat jaartal te bekijken.

Voor dit jaartal is er (nog) geen archief beschikbaar.

Voor dit jaartal is er (nog) geen archief beschikbaar.

Voor dit jaartal is er (nog) geen archief beschikbaar.

Voor dit jaartal is er (nog) geen archief beschikbaar.

2018 in vogelvlucht

 

 Lijntje met Politiek Den Haag

Voor LSMO lopen de contacten met de rijksoverheid meestal via het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten). Het NOOM maakte deel uit van de koepel van ouderenorganisaties en vertegenwoordigers van deze koepel hadden een politiek netwerk in Den Haag. Maar sinds het uiteenvallen van deze koepel, is het NOOM, dus ook LSMO, meer dan voorheen, bezig een eigen politiek en maatschappelijk netwerk op te bouwen en te versterken. Tot en met de verkiezingen van vorig jaar, speelde PvdA Tweede Kamerlid Grace Tanamal met name voor LSMO daar een belangrijke rol in. Zo bezocht zij samen met toenmalig staatssecretaris van VWS Martin van Rijn in 2016 de Molukse ouderen in Moordrecht.  Nog voordat het nieuwe kabinet aantrad maakte NOOM kennis met verschillende Kamerleden en ambtenaren om de situatie van oudere migranten te bespreken. Het was dan ook niet vreemd dat NOOM begin dit jaar uitgenodigd werd om mee te denken en ervaringen uit te wisselen met de ambtenaren van het Ministerie van VWS over het verbeteren van de ouderenzorg in Nederland.  Lucia Lameiro Garcia en Jeanny Manusiwa hadden de eer in deze gesprekken de belangen van oudere migranten, dus ook van Molukse ouderen te mogen behartigen. De samenwerking met betrekking tot de verschillende aandachtsgebieden (verbeteren van kwaliteit van verpleeghuiszorg, de strijd tegen eenzaamheid en het programma langer thuis wonen) hebben we, mede door de ondertekening van het Pact voor de Ouderenzorg verder uit kunnen werken.

Print

 

 

Voortgang Sociaal Vitaal

Met subsidie van FNO(Fonds Nuts Ohra) heeft LSMO samen met het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) en in samenwerking met Stichting Galm dit project tot en met oktober 2018 uitgevoerd.

Sociaal Vitaal is het programma dat uitgevoerd is in Moordecht, Hoogeveen en Breda. In Breda werd een soort drieslag gemaakt door samen met Wzc(Woonzorgcentrum) Lâle, Wzc Raffy en Toma, Turkse, Indische en Molukse ouderen en vrijwilligers bij dit programma te betrekken. Naast oefeningen voor het lijf werden ook trainingen verzorgd om met elkaar in gesprek te gaan. Meer met elkaar doen, hoe om te gaan met een afnemende gezondheid, nieuwe mensen leren kennen, of juist oude contacten versterken, allemaal mogelijkheden die al pratend met de ouderen verkend werden. En intussen bleven de beweeglessen wekelijks gegeven worden. Zoveel mogelijk op een manier die het beste bij de ouderen paste. Die manier gaven de ouderen ook zelf aan. De muziek, de taal, de docenten en de vrijwilligers zorgden voor een programma waarbij de ouderen zich prettig en vertrouwd voelden. In alle 3 de plaatsen hebben de ouderen aangegeven met het project door te willen gaan. Momenteel zijn gesprekken gaande met verschillende partners om te kijken hoe we dit ook het komende jaar kunnen realiseren. Structureel met de ouderen werken aan hun fysieke en sociale fitheid staat hoog op ons wensenlijstje.

Print

 

Van Seniorenvoorlichter tot Seniorenondersteuner

Deze scholing is een vervolg van het scholingsprogramma Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Een scholing die LSMO vanaf 2007 verspreid over het land gaf. Steeds vaker hoorden we de behoefte om een vervolgscholing vooral in verband met de snelle veranderingen in de zorg. Tijdens een LSMO studieweekend eind 2015 werd de opzet van een dergelijke vervolgscholing inhoudelijk al besproken. Het duurde even voordat tot uitvoering overgegaan kon worden maar in februari en maart van dit jaar werd dan toch de scholing uitgevoerd in Lunteren. Het huidige zorgstelsel kwam aan bod, de taken van een seniorenondersteuner, vergelijkbaar met die van een onafhankelijke cliëntondersteuner kwamen onder de aandacht en communicatie en bejegening kwamen aan de hand van rollenspellen aan de orde. Na daadwerkelijk huisbezoeken afgelegd te hebben en hiervoor een handreiking te hebben ontvangen, werden tijdens een tweede dag de bevindingen uitgebreid besproken en eventueel vervolgstappen voorgesteld. De volgende scholing werd aan vrijwilligers in Assen gegeven. Heeft u belangstelling voor deze scholing? Laat het ons weten. Vrijblijvend bespreken we dan met u de mogelijkheden.

Print
Molukse seniorenondersteuners in Lunteren met certificaat.

 

 

Waaier Memory Maluku

In 2017 bracht LSMO een nieuwe versie uit van het spel Memory Maluku. Binnen korte tijd was het spel uitverkocht. Het wordt nu door jong en oud gespeeld. Alleen hoorden we hier en daar dat uitleg bij sommige afbeeldingen zeer welkom zou zijn. En zo is het idee ontstaan om de Memory Maluku Waaier te maken. Een waaier van kaarten met dezelfde afbeeldingen als die gebruikt zijn in het eerder uitgegeven Memory Maluku spel.

Print

 

 

Djam Berapa?

Ook deze Memory-Maluku-klok is te koop voor 18,50 en te bestellen via LSMO.nl

klok-mm

De afbeeldingen zijn beschreven aan de hand van verschillende bronnen. Aan een aantal Molukse en Indische ouderen is gevraagd om een reactie op de afbeeldingen. Cursief gedrukt vindt u enkele uitspraken, quotes, van de ouderen ter aanvulling op een groot deel van de beschrijvingen.  LSMO bedankt voor deze aanvullingen de ouderen en de vrijwilligers van de dagopvang in Raffy en Toma te Breda. En de ouderen en vrijwilligers van de huiskamers te Moordrecht en Lunteren. Met de afbeeldingen, beschrijvingen en quotes kunt u jong en oud stimuleren herinneringen op te halen, vragen te stellen en verhalen te delen.

2019 staat voor de deur, met uitdagingen, vernieuwingen, maar met steeds weer de wetenschap dat we voor elkaar klaar staan. Voor nu wensen wij, het bestuur, de ondersteuners en de regiocoördinatoren van LSMO u veel plezier bij de voorbereidingen van de komende feestdagen.

Vier een mooie kerst met uw dierbaren en zie een mooi, liefdevol en inspirerend 2019 tegemoet:

Selamat Hari Natal

&

Selamat Masuk Tahun Baru 2019!

 In dialoog over zorg en welzijn in Limburg

‘Zorg voor elkaar, vandaag de dag. Hoe doen we dat? Zorgen we nog voor elkaar zoals dat in de Molukse cultuur van ons verwacht wordt? Hebben we het over de zorg voor elkaar met onze kinderen, kleinkinderen, de jeugd van tegenwoordig? Hoe zien wij onze toekomst vandaag de dag? Wat zou ik graag willen, hoe wil ik oud worden, wie en wat heb ik daarvoor nodig? Wat kunnen wij als Molukse ouderen in Sittard samen met elkaar doen?’

LSMO regiocoördinator, Stefanie Hehalatu, ging over deze vragen in gesprek met Molukse ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers. In de maanden mei, juni en juli trok ze, steeds weer met verschillende collega’s van de samenwerkende organisaties, erop uit en deed ze Sittard, Weert, Venlo en Gennep aan. De programma’s werden voorbereid in samenwerking met Huis voor de Zorg, Zorgbelang Limburg, Platform Allochtone Zorgvragers, Zorg Verandert en LSMO. In verschillende samenstellingen werd de dialoog aangegaan, soms al vooraf in oriënterende gesprekken. De uitkomsten van de gesprekken waren soms lang gekoesterde wensen. Zo werd in Sittard door ouderen de wens uitgesproken om wat regelmatiger bij elkaar te komen. ‘Een soort dagopvang, al was het maar eens in de twee weken’, gaf ook één van de vrijwilligers aan. Ook waren de ouderen nieuwsgierig naar verschillende woonvormen waarbij ze zelfstandig konden wonen maar toch ook naar elkaar om konden kijken. Als voorbeeld werd genomen het project ‘Mark_Us Familiehuis’, een initiatief van Monique en Paula Biloro, gebaseerd op het begrip ‘Molukse grootfamiles’ (https://prijsvraagwhocares.nl/inzendingen/mark_us+familiehuis/). In Venlo kwam naar voren dat het van belang is om de derde generatie meer te betrekken bij gesprekken die gaan over zorg en welzijn in de toekomst. Op welke manier zouden zij dan hierbij betrokken kunnen worden? Begin 2015 is in Maastricht hier al een poging toe gedaan.  Zou een regionale bijeenkomst, georganiseerd met de derde generatie, een optie zijn? Die regionale bijeenkomst komt er in ieder geval voor de ouderen, en wel op 5 augustus as. in Gennep. De dag start met een samenvatting van de uitkomsten van de gehouden dialogen in de provincie en is tevens de opmaat voor het vervolg van dit ‘dialoogtraject’. Maar vooral zullen de ouderen deze dag in het zonnetje gezet worden met een mooi Moluks cultureel programma vol muziek, dans en natuurlijk eerst wat eten, voordat iedereen weer huiswaarts gaat.

dialoog-met-ouderen

Dialoog met ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers in Weert.

 

Start project ‘Tijdig spreken over het levenseinde’

Begin april werd bekend dat het project ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ aan het NOOM is toegekend. Geen makkelijk onderwerp, maar wel een thema dat op dit moment sterk in de belangstelling staat. Het project gaat NOOM uitvoeren in het kader van een breed meerjarenproject van de Coalitie Van Betekenis tot het Einde. In oktober 2016 organiseerde het NOOM een studiedag over het levenseinde. Daar kwamen verschillende signalen naar voren:

 • Er zijn veel vragen bij migrantenouderen over de wijze waarop de zorg rond het levenseinde in Nederland is geregeld.
 • Niet altijd wordt de geboden zorg ervaren als passend.
 • Dat heeft niet alleen te maken met moeizame communicatie, maar ook met de visie op het levenseinde en de zorg die daarbij hoort.
 • Zorgverleners hebben te weinig kennis van cultuurspecifieke wensen en behoeften.
 • De tot dusver gebruikelijke familiezorg bereikt zijn grenzen.
 • Spreken over het levenseinde is een groot taboe. Dat maakt het moeilijk om wensen en verwachtingen kenbaar te maken, zowel binnen de familie als naar zorgverleners.

De bestuurders en betrokken vrijwilligers constateerden dat hier een taak ligt voor NOOM en haar lidorganisaties. Het NOOM is in de afgelopen jaren niet bang geweest om taboe-onderwerpen aan te pakken. Zo is aandacht besteed aan dementie en aan ouderenmishandeling. In een driejarig traject worden er stappen gezet met betrekking tot het delen van kennis. Maar ook in het creëren van (iets meer) openheid over alles wat te maken heeft met de laatste levensfase kan worden besproken. De komende periode wordt  onderzocht hoe dit het beste kan worden gedaan. LSMO neemt als lidorganisatie van het NOOM deel aan dit project. Houdt hiervoor ook www.netwerknoom.nl.

van-berekenis-tot-einde

 

ACTIE MEMORY MALUKU MET SUCCES AFGEROND

Het campagneteam, gevormd door, Ida Renwarin, Nus Tahitu, Theo Papilaja, Jeanny Manusiwa en Nico Papilaja is erin geslaagd om via crowdfunding het Memory Maluku spel opnieuw uit te brengen.
Om middernacht sloot op 2 mei jl. de laatste dag van de actie af met een eindbedrag van 7.250 euro. Intussen bleven de giften nog binnenstromen, waardoor bevestigd werd hoezeer dit spel de ouderen gegund is.
Vanaf deze plaatst bedankt de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen alle donateurs voor de giften en acties die georganiseerd zijn om geld in te zamelen. Het spel is tijdens de Pelita Landelijke Molukse Ouderendag op 24 juni jl. in Barneveld in de verkoop gegaan.

Vanaf heden is het spel te bestellen via
Ida Renwarin, i.renwarin@raffyzorg.nl
Voor de prijs van 25 euro (exclusief 7 euro verzendkosten) heeft u het prachtige spel in uw bezit.
Het spel is op afspraak ook af te halen bij:
– Nus Tahitu, Elst 06 14 86 25 91
– Nico Papilaja, Almere 06 10 90 40 80
– Stefanie Hehalatu, Maastricht 06 34 57 69 90
– Mima Maelissa, Hoogeveen 06 48 67 86 44
– Theo Papilaja, Woerden 06 20 71 23 65

Wees er snel bij want de verkoop loopt voorspoedig. OP=OP!!

 

 memory-4-in-1-foto

Tante Lien Hiariej in Moordrecht.Tante Coba Wattimena in Twello.
 

Molukse woongroep ‘Bunga Tjenkeh’ in Assen geopend

‘Bunga Tjengkeh’  is de naam van de op 1 juni geopende Molukse woongroep in Wzc de Slingeborgh  te Assen. De opzet van een dergelijk initiatief  duurt vaak jaren. Anders ging het met dit prachtige samenwerkingsproject.

Begin 2016 brachten de directeur van Wzc Raffy, Gert van der Pluijm en Jeanny Manusiwa een bezoek aan de directeur van Interzorg, Henk de Vries. Er werd van  gedachten gewisseld over de mogelijkheden van zorg aan Indische en Molukse ouderen. Ter sprake kwam dat er al een aantal Molukse ouderen in verschillende huizen van Interzorg woonden. Bekend was ook dat er een zeer actieve groep Molukse vrijwilligers  activiteiten organiseerden voor ouderen in de Molukse kerk.  Onder leiding van een activiteitenbegeleidster die bij Interzorg in dienst is, Loes Hehanussa, komen de ouderen wekelijks bij elkaar. Met deze vrijwilligersgroep besprak LSMO al jaren de wens om een Molukse woongroep op te zetten.

Nog geen jaar later vond de eerste voorlichtingsbijeenkomst plaats in de Molukse kerk Rehoboth in Assen. De opkomst was groot. Vrijwilligers meldden zich aan voor verschillende werkgroepen. Die werkgroepen bogen zich over onderwerpen als de inrichting, de maaltijden en de zorg. Maandelijks kwamen deze werkgroepen bij elkaar, begeleid door deskundigen van Interzorg. Zorgmanager Nathalie Mulderij was verantwoordelijk voor het hele proces. Vanuit Djalan Pienter begeleiden Crams Nikijuluw en Jeanny Manusiwa het proces met betrekking tot de cultuurspecifieke factoren. Tijdens de tweede voorlichtingsbijeenkomst in de Slingeborgh was er de mogelijkheid om de locatie te bekijken. Er zou nog veel gebroken en opnieuw ingericht moeten worden. Toch werd de opening van de woongroep in juni 2017 mogelijk geacht. Ongeloof was te bespeuren bij de aanwezigen. De werkgroepen werkten echter enthousiast door, presenteerden een moodboard en vertelden daar hun ideeën bij.  Op 20 april werden alle belangstellenden vanuit Interzorg en uit de Molukse gemeenschap in Assen en omgeving uitgenodigd om de laatste stand van zaken aan te horen. De medewerkers die op de afdeling komen te werken, volgden op 16 en 17 mei de Basisscholing Cultuurspecifieke zorg, verzorgd door Djalan Pienter. Een scholing die recent geaccrediteerd is door het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals.

En zo werd 1 juni een dag waarop de bewoners van de Slingeborg op de eerste rij zaten om mee te maken dat hun Molukse medebewoners door de vijfde generatie werden begeleid naar hun nieuwe woongroep ‘Bunga Tjenkeh’.

op-weg-naar-tjengkeh

Ouderen worden naar Bunga Tjenkeh begeleid. Molukse attributen in de huiskamer.


Inspiratie opdoen door goede voorbeelden

Op 17 mei 2017 vond er in het Spartastadion “de Kasteel’ in het kader van regiotours van het programma Beter Oud www.beteroud.nl een regionale conferentie “Wonen, zorg en welzijn in een vitaliserende omgeving” plaats.

Onder deskundige leiding van Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar management en organisatie ouderenzorg aan de Erasmus Universiteit, werd een aantal presentaties gehouden over goede voorbeelden uit de praktijk. Via bemiddeling van de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen en het NOOM waren Theo Papilaja en Juan Seleky aanwezig.

In de ochtend vertelde Martine van Huuksloot van de Patiënten Federatie Nederland over haar project www.mijnkwaliteitvanleven.nl

Kees Kools van het Care Innovation Center West-Brabant vertelde over interessante innovaties waar zijn organisatie aan meewerkt. Zie www.huis-van-morgen.nl en  www.cic-westbrabant.nl

Interessant was de bijdrage van Mieke van der Ven-Heere van het Genero netwerk over de participatie van ouderen in het zorgonderwijs. Bij Avans Hogeschool bestaat een onderwijsprogramma Levensecht ‘Golden Oldies’ waarbij studenten en ouderen met elkaar optrekken en op basis van wederkerigheid kennis en levenservaring onderling delen.

De ochtendsessie werd afgesloten met bijdragen van twee vertegenwoordigers van de lokale overheid. Onno de Zwart, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling van Rotterdam, vertelde over het programma ‘Rotterdam, slow city’ (Een goede stad werkt ook voor kinderen en ouderen). Miriam Haagh, wethouder Sociaal Domein en Onderwijs vertelde over een aantal concrete initiatieven in Breda, waarbij ouderen, bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en gemeente samenwerken.

In de middag was een aantal zogeheten inspiratiesessies. Beide vertegenwoordigers van LSMO en NOOM, Juan Seleky en Theo Papilaja, lieten zich inspireren in de sessie die werd georganiseerd door Habion, en was gericht op ‘het opnieuw uitvinden van het bejaardenhuis. Voor meer informatie over deze sessie kunt u terecht bij de volgende link

http://www.beteroud.nl/ouderen/nieuws-goede-partners-uitvinding-bejaardenhuis.html

met-theo-op-de-voorgrond

Theo Papilaja vertegenwoordigde LSMO en 
NOOM tijdens de conferentie in het Spartastadion.


LSMO verwelkomt negen regiocoördinatoren

Van de ‘jongere ouderen’ die als tiener, kleuter of baby in 1951 naar Nederland zijn gekomen, zou je kunnen aannemen dat ze, wanneer nodig, probleemloos de weg vinden naar de nodige zorgvoorzieningen. We hebben het hier over een grote groep ouderen van 65 jaar tot begin 80. Bezoeken en voorlichtingsbijeenkomsten bij de verschillende ouderenwerkgroepen maken echter duidelijk dat er vele vragen zijn over bijvoorbeeld de verschillende zorgloketten. Mantelzorgondersteuning is minder goed bespreekbaar dan gedacht en een aantal dagopvanglocaties dreigt te sluiten vanwege bezuinigingen of een teruglopend aantal bezoekers. Verborgen eenzaamheid ligt hierdoor op de loer.

Vorig jaar sloot LSMO het jaar af met een, inmiddels traditioneel geworden, Molukse Mantelzorgdag. Die dag werd tevens stilgestaan bij het 20 jarig bestaan van de Stuurgroep. Over verschillende onderwerpen is toen gesproken en duidelijk werd dat er behoefte is om de ideeën van het studieweekend eind 2015, om te zetten in concrete stappen. In dat weekend is uitgebreid gesproken over een werkverdeling in regio’s. LSMO is van een stuurgroep uitgegroeid tot een netwerk van vrijwilligers, verspreid over ruim 30 werkgroepen in het land, bij elkaar meer dan 300 vrijwilligers, die actief zijn in het ouderenwerk. De vragen nemen toe, worden ingewikkelder, de vrijwilligers krijgen steeds meer taken en willen op de hoogte gehouden worden van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot zorg en welzijn. Kortom, de ontwikkelingen vragen om een andere verdeling van het werk.

Molukse ouderenwerkgroepen –van Assen tot Zeeland en Maastricht- op 4 maart bijeen.

Molukse ouderenwerkgroepen –van Assen tot Zeeland en
Maastricht- op 4 maart bijeen.

 

Om besproken ideeën inderdaad om te zetten in concrete stappen, organiseerde LSMO op 4 maart jl. een studiedag in Utrecht met als thema ‘Zorg en welzijn tweede generatie Molukse ouderen, LSMO naar 2030’. Yvonne Heygele van het NOOM verzorgde een workshop over het aangaan van de dialoog. Bijvoorbeeld om met elkaar te bespreken wie en wat er nodig zou zijn om zo lang mogelijk gezond oud te worden. Sanne van Viegen van Premieplan kwam uitleggen hoe je de opbrengst van een gezamenlijke actie kan laten verdubbelen voor een leuke activiteit met de ouderen. En van gedachten werd gewisseld over vernieuwende initiatieven omtrent zorg en welzijn in de Molukse wijk in Breda en Lunteren. Een nieuwe organisatiestructuur voor LSMO werd in een vierde workshop besproken. Opbrengst daarvan was dat de dag werd afgesloten met de aanstelling van negen regiocoördinatoren. Voor het hele proces van taakverdeling, gedeelde verantwoordelijkheden, vaststellen van de regio’s, zoeken naar ondersteuning –zowel qua menskracht als financiele middelen-, wordt een periode van 4 jaar uitgetrokken. Binnenkort komen coördinatoren en stuurgroep bijeen om verder afspraken te maken over de versterking van het LSMO netwerk. Van gedachten zal worden gewisseld over de vraag hoe we verspreid over het land in het oog kunnen houden hoe het met onze ouderen gaat. Hoe we erachter kunnen komen hoe ze oud willen worden, wie of wat ze nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen en in hoeverre ze bekend zijn met de steeds veranderende regels met betrekking tot zorg en welzijn.

De coördinatoren zijn, verdeeld over de –nog nader te begrenzen- regio’s:
Regio Noord: Loes Hehanussa, Mima Mailissa,
Regio Oost & Gelderland: Max Patawala, Alex Thenu, Minggus Latul
Regio West &Noord-Holland: Chris Matitahatiwen, George van Herk
Regio Zuid & Zeeland:  Stefanie Hehalatu, Ruud Saya

Vlnr: Ruud Saya, Mima Mailissa, George van Herk(achter), Loes Hehanussa, Minggus Latul, Stefanie Hehalatu, Chris Matitahatiwen,Max Patawala, Alex Thenu (niet op de foto).

Vlnr: Ruud Saya, Mima Mailissa, George van Herk(achter), Loes Hehanussa, Minggus Latul, Stefanie Hehalatu, Chris Matitahatiwen,Max Patawala, Alex Thenu (niet op de foto).

Een bijzonder huis in de Moordrechtse ‘Ambonwijk’

Rumah Orang Tua Tua in Moordrecht, het Moluks ouderenhuis, is inmiddels een veel besproken voorbeeld van een ontmoetingsplek voor Molukse ouderen. De activiteiten worden gerund door enthousiaste vrijwilligers. Twee dagen in de week komen 18 ouderen bij elkaar en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. De gemeente Zuidplas maakt het mogelijk dat de woning waar Rumah Orang Tua Tua gevestigd is, beschikbaar blijft. Alle activiteiten en de organisatie die erbij komt kijken, worden door vrijwilligers uitgevoerd. Een groep van maar liefst 25 betrokken mannen en vrouwen, waarvan er zeven ouderenadviseurs zijn, zorgen voor een fijne dagbesteding voor de ouderen die nog zelfstandig thuis wonen. Dit jaar vierde het huis aan de Margrietstraat zijn tweede lustrum.

Op 18 maart stonden de ouderen, de vrijwilligers en genodigden tijdens een feestelijke dag stil bij het tienjarig bestaan van Rumah Orang Tua Tua. Coördinator Joke Sapuletej-de Fretes opende de dag met een kleine terugblik. Na een openingslied feliciteerde wethouder Daan de Haas de aanwezigen met het jubileum en keek hij uit naar het volgende jubileum over 5 jaar. Jeanny Manusiwa van LSMO benadrukte het belang van een plek als Rumah Orang Tua Tua voor de ouderen. Het is voor hen een stukje Maluku geworden; een stukje ‘thuis’ ver weg van huis.

Ouderen zingen tijdens jubileum 10 jaar Rumah Orang Tua Tua.

Ouderen zingen tijdens jubileum 10 jaar Rumah Orang Tua Tua.

 

Crowdfundingactie

Memory Maluku

In de vorige nieuwsbrief schreven we er al over. Crowdfunding, een inzamelingsactie om iets voor elkaar te krijgen waar geld voor nodig is. Vanaf 2 maart is LSMO zo’n actie begonnen op voorjebuurt.nl. Met de inzameling hopen we een tweede editie van het spel Memory Maluku te kunnen uitgeven. Gedreven vrijwilligers vormen een campagneteam die volop bezig is met het promoten van deze actie. Het ontwerp van de nieuwe afbeeldingen ligt klaar. We zijn al een flink eind op weg om het streefbedrag te halen. Waarvoor nu alvast dank aan de donateurs. Ouderenwerkgroepen organiseren inzamelacties om de opbrengst te kunnen doneren tbv de Memory Maluku actie. Een aantal activiteiten is nog in voorbereiding. Het zou zo mooi zijn om het spel met Molukse afbeeldingen die voor ouderen herinneringen oproepen, hen stimuleren erover te vertellen aan hun kinderen en kleinkinderen, te kunnen verspreiden. De vraag ernaar is groot, dat blijkt nu ook uit de ondersteuning die we tot nu toe hebben ontvangen. Maar we zijn er nog niet. Uw gift brengt ons weer dichter bij de eindstreep. Helpt u ons die te halen? Leest u de flyer nog eens, kijk op voorjebuurt.nl en verzeker u van een origineel cadeau voor een verjaardag, een aandenken een verdienste of zomaar. En vier met ons, na afloop van de actie, tijdens een originele Medja Terima Kasih het behalen van ons doel.

Hartelijk dank alvast namens het MemoryMaluku campagneteam!!

In gesprek met tweede generatie ouderen in Waalwijk

Parkpaviljoen Waalwijk was de plek waar een dertigtal Molukse en Indische ouderen bijelkaar kwamen op zaterdag 1 april jl. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Stichting 50 jaar Molukkers in Waalwijk. Doel van de middag was om in een informele sfeer met elkaar in gesprek te gaan over het ouder worden van de tweede generatie senioren. Welke vragen leven er onder hen, hoe zouden ze oud willen worden en wie of wat is daarbij nodig? Na een warm welkom van Dadé Tehupelasury, met uiteraard zelfgemaakte lekkernijen bij de koffie en thee, verzorgde Jeanny Manusiwa van LSMO een introductie van de LSMO film Wie zorgt er later voor mij. De film toont een aantal situaties waarin de eerste generatie Molukse ouderen werd opgevangen.

In gesprek met Indische en Molukse ouderen in Waalwijk.

In gesprek met Indische en Molukse ouderen in Waalwijk.

Na de film leidde Usman Santi een gesprek met verschillende aanwezigen over de mogelijke wensen van jongere ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Waarin verschillen de wensen van de tweede generatie met die van de eerste? Ook jongeren luisterden geinteresseerd mee en een van hen gaf de suggestie om voor een volgende bijeenkomst actief jongeren uit te nodigen. Samengevat viel op dat de wens naar een vorm van ontmoeting vaak werd geuit. Of dit nu in de vorm van een reisje, een themamiddag, samen sporten of gewoon bij elkaar komen was, dat leek niet zoveel uit te maken. Een wenseninventarisatie, maar ook het informeren van mensen over verschillende vormen van zorg en wonen, daar bleek ook behoefte aan te zijn. De organisatie van de middag heeft genoeg signalen en suggesties gehoord om een volgende stap voor te bereiden. Een vervolg op de middag in het Parkpaviljoen zou daarom zeker niet ondenkbaar zijn.

LSMO werkt mee aan onderzoek Mijn kwaliteit van leven: Samen de zorg verbeteren

mijn-kwaliteit-van-leven

Net als het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten vindt LSMO het belangrijk dat juist nu er zoveel in de zorg verandert, deze wel om mensen blijft draaien. Door deelname aan Mijn kwaliteit van leven draagt u bij aan een landelijk onderzoek en verbeteren we samen de zorg in Nederland.
Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden belemmeringen ervaren en hun mantelzorgers.
Hoe gaat het met u? Kunt u leven op een manier die bij u en uw gezondheid past? Hebben de veranderingen in de zorg impact op uw leven? Met de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl brengt u aan de hand van oa bovenstaande vragen uw eigen situatie in beeld. U krijgt een persoonlijk overzicht en doet mee aan een landelijk onderzoek.
Als ook voldoende Molukse ouderen, mantelzorgers en/of chronisch zieken aan het onderzoek deelnemen, krijgen we ook inzicht in hoe zij hun situatie beoordelen en kunnen we gerichte aanbevelingen formuleren.
De anonieme resultaten worden onder de aandacht gebracht bij uw gemeente, beleidsmakers en zorgorganisaties.

Ook uw verhaalt telt!
Met de online vragenlijst brengt u uw eigen situatie in beeld. De vragen zijn gericht op het dagelijkse leven, gezondheid en hoe u uw zorg en omgeving daarbij waardeert.

Elk verhaal telt en hoe meer verhalen, hoe sterker de boodschap. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee doen. U kunt zelf de vragenlijst invullen als u zelf tot de doelgroep behoort omdat u een oudere, mantelzorger en/of chronisch ziek bent. Daarnaast kunt u ook anderen die tot deze groep behoren, maar niet in staat zijn om zelf de vragenlijst invullen, hiermee helpen.

U kunt zich hier aanmelden. De vragenlijst ontvangt u per email.

Mocht de link niet werken in uw e-mail programma, kopieer dan deze link naar de adresregel van uw browser: https://profiel.mijnkwaliteitvanleven.nl/registreren/?utm_source=noom&utm_medium=website&utm_campaign=werving_deelnemers_2017

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u automatisch uw persoonlijke overzicht (Mijn Kwaliteitsmeter). Hiermee gaat u goed voorbereid de gesprekken met familieleden, zorgverleners of de gemeente in.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB en NOOM.

 

2016 in een notendop

In 2016 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarbij LSMO de aandacht heeft gevestigd op onder andere de gevolgen van de veranderingen in de zorg en de verschillende mogelijkheden van ondersteuning bij zorg en welzijn die vallen onder de drie verschillende zorgwetten. Ook is voorlichting en scholing gegeven over de signalen die wijzen op dementie, op vereenzaming en op overbelasting van mantelzorgers.

Bijzonder was de scholing aan vrijwilligers in Moordrecht. Financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Zuidplas. De certificaten werden op 10 september aan de 19 vrijwilligers van Rumah orang Tua Tua, het Molukse Ouderenhuis, uitgereikt door staatssecretaris Martin van Rijn en PvdA Tweede Kamerlid Grace Tanamal.

In het komende jaar zullen deze voorlichtings- en scholingsactiviteiten worden voortgezet en uitgebreid.

Uitreiking certificaten vrijwilligers Moordrecht 10 september 2016 door staatssecretaris Martin van Rijn, Tweede Kamerlid Grace Tanamal en wethouder Joke Vroegop van de gemeente Zuidplas.

Uitreiking certificaten vrijwilligers Moordrecht 10 september 2016 door staatssecretaris Martin van Rijn, Tweede Kamerlid Grace Tanamal en wethouder Joke Vroegop van de gemeente Zuidplas.

Zorg Verandert

Als lidorganisatie van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten heeft LSMO de mogelijkheid om ook in 2017 bijeekomsten te organiseren waarin we met elkaar in gesprek kunnen gaan over ‘het ouder worden in Nederland’. Hoe denkt de tweede generatie Molukse ouderen hierover? Langer thuis blijven wonen, is dat in de Molukse wijk makkelijker te realiseren dan daarbuiten? Welke kansen liggen er voor de Molukse gemeenschap als het gaat om buurtinitiatieven met betrekking tot welzijn, of zorgcorporaties waarbij ze zo lang als mogelijk naar elkaar om blijft kijken? Welke inititiatieven kunnen we met elkaar verkennen? Tijdens bijeenkomsten vanuit het programma Zorg Verandert bestaat de mogelijkheid om over deze en andere vragen met elkaar in gesprek te gaan.

Alles is Gezondheid en Mijn Kwaliteit van leven zullen ook thema’s zijn waar een bijeenkomst over kan gaan. Meer bewegen voor ouderen, gezonde voedingspatronen en nadenken over je sociaal netwerk en woonomgeving, zijn mogelijk onderwerpen voor interactieve workshops. LSMO biedt ondersteuning bij het organiseren van verschillende themabijeenkomsten.

Met elkaar in gesprek over gezondheid en ziek zijn in Woerden.

Met elkaar in gesprek over gezondheid en ziek zijn in Woerden.

Samen Digitaal

Maar ook een onderwerp als de voortgaande digitalisering komt aan bod. LSMO gaat in samenwerking met NOOM bijeenkomsten organiseren waarin aandacht wordt besteed aan het veilig omgaan met de DigiD code. Samen met de Belastingdienst is eind vorig jaar de aftrap gegeven voor een voorlichtingstraject over onder andere het veilig doen van uw belastingaangifte. Ook als u het door iemand anders laat doen.

Kick off samenwerking NOOM met de Belastingdienst 21 november 2016.

Kick off samenwerking NOOM met de Belastingdienst 21 november 2016.

Landelijke Molukse Mantelzorgdag

Zo langzamerhand is het een traditie te noemen dat LSMO haar jaarlijkse activiteiten afsluit met een verwendag voor Molukse mantelzorgers. Dat gold ook voor 2016.

Op 5 november jl. werd in aanloop naar de dag voor de mantelzorg op 10 november, de Landelijke Molukse Mantelzorgdag in Breda gehouden. Een bijzondere bijeenkomst, omdat tevens stilgestaan werd bij het 20 jarig bestaan van LSMO. De stuurgroep is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van vrijwilligers en professionals dat zich niet alleen voor het belang van Molukse ouderen inzet. LSMO is van stuurgroep, bestaande uit professionals die op vrijwillige basis zich inzetten voor verschillende belangen van Molukse ouderen, uitgegroeid tot een netwerk van actieve en bevlogen vrijwilligers en professionals, verspreid over het land. Door deelname aan het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, NOOM, en samenwerking met Stichting  Pelita en Wzc Raffy in het Djalan Pienter netwerk, laat LSMO graag zien dat ze kennis en ervaring met Indische en andere migrantenouderen deelt. 2017 zal weer afgesloten worden met de Landelijke Molukse Mantelzorgdag.

In de ochtend blikte Raffy directeur Gert van der Pluijm terug naar het ontstaan van LSMO. Lucia Lameiro Garcia gaf vervolgens aan hoe binnen het NOOM kennis en ervaring van de lidorganisaties onderling wordt gedeeld en dat dit voor LSMO meer dan vanzelfsprekend is. Rocky Tuhuteru leidde een panelgesprek over het ouder worden in de toekomst met Stefanie Hehalatu van Huis voor de Zorg in Limburg, Jan Lawalata, welzijnwerker van het eerste uur en Veronique Tubee van Actiz.  Gebruik maken van nieuwe technieken in de zorg is onvermijdbaar, maar naar elkaar omzien zoals van huis uit meegekregen, zal altijd belangrijk blijven. Aan het eind van de ochtend deelt Juan Seleky, bestuurder van LSMO en van NOOM, zijn visie over de toekomst met de aanwezigen. Aan het eind van zijn toespraak overhandigt hij de LSMO scholingsmap 2016 aan Lucia, als blijk van de intentie steeds maar weer kennis te willen delen binnen het NOOM.

Na een feestelijk traditionele lunch werden de ca 150 mantelzorgers uit het hele land in het zonnetje gezet en konden ze kiezen uit een verwenprogramma met massages, beweeglessen en creatieve workshops, als ketupat maken en bloemschikken. Maar ook waren er gesprekstafels om door te praten over de inleidingen en het panelgesprek in de ochtend. De dag eindigde gezond met de voetjes van de vloer op live muziek uit de jaren 80 en uiteraard Molukse traditionals van de band Gerson & Friends. Met dank aan de medewerking van de vrijwilligers en medewerkers van Raffy, de kookploeg van Toma, de ouderengroep van Rumah Ina Kaka en nog vele anderen, werd de mantelzorgdag een dag om met plezier aan terug te denken.

Ook 2017 zal weer afgesloten worden met de Landelijke Molukse Mantelzorgdag. Het wordt dan de tiende keer en dat vraagt natuurlijk om een bijzonder tintje. We hebben nog bijna een jaar voor de boeg om aan het programma te werken. Alle inbreng voor het programma, de locatie en organisatie  van de dag is van harte welkom.

Molukse mantelzorgdag 5 november Breda

Molukse mantelzorgdag 5 november Breda

Crowdfunding, iets voor Molukse ouderenzorg?

Op 29 november vond de uitreiking plaats van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. Dit keer was het thema Zorg voor welzijn van oudere migranten. Initiatiefnemers zijn ZonMw en VSBfonds. ZonMw financiert onderzoek naar vernieuwingen in de zorg waarmee de kwaliteit van zorg verbetert. VSBfonds is een maatschappelijk fonds dat bijdraagt aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een van de aandachtsgebieden is Mens & Maatschappij.

Ook LSMO diende een projectvoorstel in, behoorde tot de kanshebbers, maar zag de prijs uitgereikt worden aan een ander mooi project ten behoeve van het welzijn van oudere migranten. We gaan nu dus op zoek naar andere fondsen voor ons project. Zodra dat is gelukt, hoort u daar wel meer van.

Tijdens de dag rondom vernieuwende zorgideeën werd ook een informatiemarkt gehouden waar verschillende fondsen informatie deelden en vertelden wat voor hen belangrijk is in een projectaanvraag. Belangrijk voor ons, zodat we ons niet alleen richten op wat wij zelf zo belangrijk vinden maar ook ons best doen om ons te verplaatsen in de beoordelaar van ons plan. Een van de standhouders gaf tips over Crowdfunding.

Daar hebben we allemaal wel eens van gehoord. Op Facebook komen ook wel eens oproepen langs, maar niet zoveel dat je niet weet welk initiatief je nu zou moeten kiezen. Je zou zomaar kunnen bedenken dat we een Crowdfunding organiseren om een locatie in te richten waar onze ouderen terecht kunnen. In verschillende Molukse wijken bestaat zo’n locatie al, maar nog niet in alle. En als er dan al een huis of ruimte is waar Molukse ouderen bij elkaar kunnen komen, dan is er altijd nog wel een wens om het leuker in te richten. Of om materiaal te ontwikkelen of aan te schaffen voor de ouderen. Bijvoorbeeld een braintrainer, een tovertafel, of een spel, speciaal om herinneringen van vroeger op te halen. Een gezelschapsspel wat je met kinderen en kleinkinderen kunt spelen, zoals de Memory Maluku bijvoorbeeld.

Tijdens deze zorgmarktdag werd er ook een workshop gehouden over Crowdfunding. Daar werd aangegeven dat de methode bedoeld was om geld op te halen, maar dat dit niet het enige doel hoefde te zijn. Je kunt met je project ook betrokkenheid, draagvlak en eigenaarschap creëren. Gedeelde verantwoordelijkheid voor je project organiseren, waarmee je ook politieke invloed uit kan oefenen. Om bijvoorbeeld die ruimte voor activiteiten met Molukse ouderen te behouden. Dat Crowdfunden is misschien nog niet zo’n gek idee. LSMO gaat zich er in ieder geval over buigen in het nieuwe jaar. Kijkt u eens met ons mee op www.voorjebuurt.nl

5-crowdfunding-mol-zorg

Martin van Rijn, Staatssecretaris van VWS, en Grace Tanamal, Tweede Kamer lid van de PvdA, bezoeken ouderen en vrijwilligers van Rumah orang tua tua in Moordrecht

Op zaterdag 10 september jl. stapte een verraste Van Rijn binnen aan de Prinses Margrietstraat in Moordecht. Ouderen en vrijwilligers heetten hem zingend welkom met het lied ‘Selamat datang’, wees welkom. ‘Werd ik in de Kamer ook maar zo toegezongen’, reageerde Van Rijn. Hij werd vergezeld door Grace Tanamal, Tweede Kamer lid van de PvdA. Zij had een bezoek aan Molukse ouderen al een paar jaar geleden onder de aandacht gebracht.

Oom Oetjoe Malaihollo laat staatssecretaris Martin van Rijn van VWS zien hoe je 'ketupat', een rijstbuideltje, maakt.

Oom Oetjoe Malaihollo laat staatssecretaris Martin van Rijn van VWS zien hoe je ‘ketupat’, een rijstbuideltje, maakt.

In 2015 werden elf vrijwilligers geschoold. Zij hebben andere vrijwilligers zo enthousiast gemaakt dat dit jaar wederom een scholing is gegeven. 19 vrijwilligers hebben deze gevolgd en zijn nu klaar om ingezet te worden voor het afleggen van huisbezoeken bij ouderen die niet zo makkelijk meer de deur uit komen. Ze zetten zich ook in voor het programma dat, samen met de ouderen, wekelijks wordt uitgevoerd in Rumah Orang Tua Tua. Nu vormen ze nog meer dan voorheen de schakel tussen de ouderen en de zorg- en welzijnsinstellingen in de gemeente Zuidplas. Hun certificaten werden uitgereikt door Staatssecretaris Van Rijn.

19 vrijwilligers hebben deze gevolgd en zijn nu klaar om ingezet te worden voor het afleggen van huisbezoeken bij ouderen die niet z

19 geschoolde vrijwilligers hebben de cursus gevold en zijn nu klaar om ingezet te worden voor het afleggen van huisbezoeken bij ouderen.

Een punt achter de bezuinigingen op de langdurige zorg

De geplande bezuiningen uit het Regeerakkoord van een half miljard op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn vanaf 2017 van de baan. Staatssecretaris Van Rijn heeft dit op 13 juni jl. bekend gemaakt. Hij wil dat nu alle aandacht uitgaat naar liefdevolle zorg en trotse medewerkers in verpleeghuizen. En omdat die medewerkers volle steun verdienen, worden investeringen van vorig jaar voortgezet en wordt er een punt gezet achter de bezuinigingen op de langdurige zorg.

Tijdens de bijeenkomsten van VWS in april  van dit jaar over de beleidsontwikkelingen in de langdurige zorg, was nog niet duidelijk of de aangekondigde bezuinigingen vanaf  2017  doorgevoerd zouden worden of niet. Die onzekerheid bleef als een donkere wolk hangen boven  de discussies over vragen als: Hoe verbeteren we de kwaliteit van zorg? Hoe brengen we een betrokken samenleving tot stand? En hoe maken we de financiering houdbaar. In de notitie ‘Waardigheid en trots’ wordt benadrukt dat de positie van de cliënt versterkt moet worden en dat de professional  de ruimte moet krijgen om haar/zijn vak goed uit te oefenen. Intussen is bekend dat ouderen op latere leeftijd in een verpleeghuis binnenkomen en direct zwaardere zorg nodig hebben. Kwaliteit en zingeving van het leven van ouderen die wonen in een zorginstelling kan nog steeds verbeterd worden. Dat vraagt niet alleen veel van zorgverleners maar ook van de ondersteuning van de ouderen in de thuissituatie en van de mantelzorgers. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. Ook de gemeenten moeten meer rekening houden met persoonlijke wensen van zorgbehoevenden, aldus de staatssecretaris tijdens één van de bijeenkomsten, waarbij hij  ook wees op het verbeteren en optimaliseren van de wijkverpleging.

Gemeente Breda faciliteert scholing Molukse vrijwilligers in Breda

Gemeente Breda faciliteert scholing Molukse vrijwilligers in Breda

Waardigheid en trots

In deze notitie staat onder andere dat professionals, mantelzorgers en vrijwilligers, ook in de toekomst, samen moeten werken aan liefdevolle zorg. Met het programma Waardigheid en trots – liefdevolle zorg voor onze ouderen, biedt VWS zorgorganisaties de kans verbetertrajecten te starten en Nederland te laten zien hoe zij omgaan met alle nieuwe inzichten rondom de Wlz. Het komende jaar wil staatssecretaris Van Rijn zich blijven inzetten om tijdens ondersteuningsprocessen rondom het ziekteverloop van mensen meer aandacht te schenken aan processen van mens tot mens. Hierdoor kan de persoonlijke situatie goed worden ingeschat en wordt de druk op mantelzorgers niet te groot. Die versterkte positie van de cliënt, meer rekening houden met zijn/haar persoonlijke wensen, ook als het gaat om zorgvoorzieningen waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn en het proces van  ondersteuning die daarbij nodig is, zijn ook interessante aandachtspunten voor het LSMO. We hoeven het dus met niemand meer te hebben over doelgroepenbeleid of scheppen van precedenten. We willen alleen, net als de staatssecretaris, dat er rekening gehouden wordt met de persoonlijke wensen van migranten ouderen en dat de aandacht voor hen een ‘van mens tot mens’ proces volgt.  Van Rijn heeft ons als het ware een nieuwe leidraad gegeven om in gesprek te gaan met gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/02/10/waardigheid-en-trots-liefdevolle-zorg-voor-onze-ouderen

20 jaar Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen is opgericht. In 1996 startte LSMO  haar werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van  het welzijn van en de zorg voor Molukse ouderen in Nederland. Een aantal Molukse professionals, verbonden aan landelijke en regionale zorg- en welzijnsinstellingen bundelden hun kennis en wisselden ervaringen uit. Punt van aandacht was de toegankelijkheid van zorgvoorzieningen voor Molukse ouderen. Hadden zij voldoende kennis om gebruik te kunnen maken van het reguliere zorgaanbod? Wisten mantelzorgers waar ze voor ondersteuning terecht konden? En hoe bespreekbaar is zorg voor Molukse ouderen binnen de Molukse gemeenschap? Welke taboes leven er, hoe lang kan er nog in de eigen familie gezorgd worden? Kortom hoe gaat het eigenlijk met Molukse ouderen, als het gaat om zorg en welzijn, nu vanzelfsprekendheden over omzien naar elkaar aan het wegvallen zijn? Dat waren zo enkele vragen waar de stuurgroepsleden zich twintig jaar geleden over bogen.

Voorlichting over dementie in Stichting Kandjoli te Wierden, 8 juni jl.

Voorlichting over dementie in Stichting Kandjoli te Wierden, 8 juni jl.

Voorlichting Zorg Verandert en in gesprek over dementie in Breukelen, 20 juni jl.

Voorlichting Zorg Verandert en in gesprek over dementie in Breukelen, 20 juni jl.

Inmiddels is de stuurgroep uitgegroeid tot een netwerkorganisatie waarin professionals en vrijwilligers van verschillende lokale, regionale en landelijke instellingen samenwerken. LSMO onderhoudt nauwe contacten met ca. 30 ouderenwerkgroepen in het land. Door samen te werken met deze vrijwilligersgroepen wordt LSMO steeds op de hoogte gehouden van de zorgbehoefte van Molukse ouderen en de mate waarin zij gebruik maken van het aanbod op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Het organiseren van scholing en voorlichting ten behoeve van deskundigheidsbevordering van Molukse vrijwilligers  vindt jaarlijks plaats. LSMO maakt anno 2016 deel uit van verschillende netwerken. Zo is LSMO sinds 2007 lidorganisatie van het Netwerk van Organisaties van Ouderen Migranten en is de stuurgroep lid van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. Sinds 2016 behoort LSMO samen met Wzc Raffy en de Stichting Pelita tot de kern van het Kennisnetwerk Djalan Pienter. Een kennisnetwerk dat bestaat uit acht zorg en welzijnsorganisaties die zich inzetten voor zorg en welzijn ten behoeve van Indische en Molukse ouderen in intramurale en extramurale setting.  In de aandacht voor Molukse ouderen, hun mantelzorgers en vrijwilligers wordt samen met hen gekeken naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij het reguliere aanbod in de betreffende gemeente. Daar waar de wensen van de ouderen net even anders zijn, ondersteunt LSMO graag het gesprek hierover met gemeente en of instelling die de ondersteuning kan bieden.

Scholen van vrijwilligers en informatie verstrekken aan ouderen

In 2007 verzorgde LSMO een scholing onder andere naar aanleiding van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo. In verschillende ouderengroepen werden vrijwilligers opgeleid tot seniorenvoorlichters. Na de scholing volgden studieweekenden en themabijeenkomsten om de kennis over de ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn bij te houden. Tot nu worden nog steeds voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en vrijwilligers geschoold. Zeker nu ouderen langer thuis moeten blijven wonen, is het van belang om te weten hoe professionele ondersteuning van ouderen en mantelzorgers geregeld kan worden. De informatie hierover is niet altijd even eenvoudig, zeker nu de zorg geregeld wordt aan de hand van drie zorgwetten. Steeds vaker schuiven de ouderen zelf aan tijdens de informatiedagen. Dat zien we als een positieve ontwikkeling omdat het altijd beter is om informatie uit de eerste hand te ontvangen. Het biedt ons tevens de gelegenheid om zelf met de ouderen in gesprek te gaan.

Deelnemers scholing vrijwilligers Moordrecht, februari en mei 2016.

Deelnemers scholing vrijwilligers Moordrecht, februari en mei 2016.

Vrijwilligers dagopvang Hari Ramah Tamah Barneveld halen certificaat deskundigheidsbevordering vrijwilligers, februari en april 2016.

Vrijwilligers dagopvang Hari Ramah Tamah Barneveld halen certificaat deskundigheidsbevordering vrijwilligers, februari en april 2016.

Bekend maakt bemind

Beter omgaan met een chronische aandoening

Chronische ziekten, zoals een hartaandoening, kanker, diabetes of de ziekte van Parkinson, komen vaak voor onder ouderen, zo ook onder Molukse ouderen. U kent vast wel iemand die langere tijd ziek is. Of u heeft zelf een chronische aandoening. Als u ziek wordt, komen er veel vragen op u af. Hoe zal de behandeling of operatie gaan, krijg ik medicijnen? Wie zorgt er voor mijn partner, mijn kinderen of hoe moet dat met mijn werk? U staat er niet alleen voor. Naast uw familie zijn er artsen, verpleegkundigen en u kunt hulp in huis regelen. Minder bekend zijn in de Molukse gemeenschap de  patiëntenorganisaties zoals de Parkinson Vereniging en De Hart&Vaatgroep die u kunnen ondersteunen.

Op 19 april en 7 mei jl. werden voorlichtingsbijeenkomsten in Woerden georganiseerd in het gebouw van Stichting Sinar Maluku. Voorlichters van de Parkinson Vereniging en de Hart & Vaatgroep , die zelf een chronische ziekte hebben, kwamen over hun ervaringen vertellen. De genoemde patiëntenorganisaties hebben samen met het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) de mogelijkheid geboden om deze dagen te organiseren. Tijdens de bijeenkomst op 7 mei kwam Giovanni Tahapary, cardioloog aan het Medisch Centrum in Alkmaar voorlichting geven over hart en vaatziekten. Voor Tahapary was dit bezoek een thuiswedstrijd, hij is in Woerden opgegroeid. Voor de ouderen was het een feest om ‘een van hen’ te mogen verwelkomen. Later in de middag kwam Arnoud Odink vertellen over gezonde voeding en gaf tips voor het samenstellen van ook een Moluks/ Indische maaltijd. De ouderenwerkgroep Sima50+ bereidde een verantwoorde maaltijd voor de bijna 40 belangstellenden. Vooraf aan de maaltijd werd een workshop ‘roedjak maken’ gegeven; het dessert om de maaltijd mee af te sluiten.

Ter voorbereiding op deze voorlichtingsdagen zijn een aantal bevindingen uit het  onderzoeksrapport ‘De Gezondheid van Molukkers in Nederland’, nog weer onder de aandacht gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door Adee Bodewes en Anton Kunst in 2012-2013. LSMO  gaf deze in een inleiding op 19 april weer. Dat suikerziekte, gewrichtsproblemen en een hoge bloeddruk veel voorkomende aandoeningen zijn onder Molukkers, is wellicht niet helemaal verrassend. Wat meer opvalt uit het onderzoek is dat er meer gezondheidsproblemen onder Molukkers zijn vergeleken bij Nederlanders, terwijl er sprake is van een vergelijkbare levensstijl. Mogeljk zou dit te wijten zijn aan stress of aan het voedingspatroon. Hartfalen komt bij Molukkers even veel voor als bij Nederlanders. Maar onder Molukkers ligt het percentage coronaire hartziekten, een aandoening van de kransslagader wel weer hoger. Meer onderzoek zou meer duidelijkheid kunnen geven. Extra aandacht voor leefstijl en een extra gezondheidstest kunnen meer gestimuleerd worden, zo luiden de aanbevelingen uit het onderzoek.

Aan het eind van de eerste middag hebben we in kleine groepen met elkaar gesproken over hoe gezond je jezelf vindt, en als je een chronische aandoening hebt, hoe je daar dan mee omgaat.  Ervaringen zijn uitgewisseld over eetgewoonten, over ondersteuningsmogelijkheden, ook vanuit de patiëntenorganisaties. Mooie gesprekken zijn het geworden met nog een open vraag in het algemeen: Hoe bespreekbaar zijn gezondheidsproblemen binnen de Molukse gemeenschap, in de ouderengroep, in de familie of in het gezin?

Bijeenkomst Bekend maakt bemind in Woerden, april, mei 2016.

Bijeenkomst Bekend maakt bemind in Woerden, april, mei 2016.

Feestelijke heropening Buurthuis Toma in Breda

Buurthuis Toma in de wijk Driesprong, waar een groot deel van de bewoners van Molukse afkomst is, is op 11 maart jl. officieel heropend. Woonzorgcentrum Raffy huurt sinds kort het buurthuis van WonenBreburg en gaat er samen met de bewoners van de wijk voor zorgen dat het buurthuis zijn originele functie weer terugkrijgt.  Voorafgaand aan de heropening van buurthuis Toma hebben buurtbewoners, medewerkers en vrijwilligers van Raffy en vrijwilligers uit de Molukse gemeenschap in het kader van NLDoet het gebouw flink onder handen genomen. Er is geverfd, gesloopt, opgeruimd en gepoetst. In de middag, tijdens het officiële gedeelte, bewonderen wethouder Patrick van Lunteren (Jeugd, Wonen, Wijken) en directeur-bestuurder Gert van der Pluijm samen met  Aline Zwierstra, directeur-bestuurder van WonenBreburg en vele nieuwsgierige buurtbewoners het resultaat. Uiteraard doen ze dat niet zonder zelf ook de handen uit de mouwen te steken. Na het tekenen van de intentieverklaring neemt het drietal samen met de vertegenwoordigers van de drie Molukse kerkorganisaties de verfkwast en -roller ter hand om een laatste stukje muur in te kleuren.

Stichting Raffy neemt vanaf nu de beheertaken van het buurthuis op zich. Gert van der Pluijm: “Het is natuurlijk niet onze core business; een buurthuis runnen. Maar dit gebouw in deze wijk past bij onze identiteit. Het is belangrijk dat we de invulling samen met álle bewoners uit de buurt gaan realiseren, maar dat de betrokkenheid groot is, is vandaag wel gebleken.”  Vrijwilligers uit de wijk krijgen een scholing deskundigheidsbevordering aangeboden. Deze wordt gefinancierd door de gemeente Breda en verzorgd door Djalan Pienter, het scholingsprogramma waarin Raffy, Stichting Pelita en LSMO in samenwerken. De betrokkenheid van Raffy is niet vreemd. Al in 1983 werd in de Tweede Kamer de mogelijkheid besproken om “Huize Raffy” te bestemmen voor Molukse bejaarden. Het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers was nauw betrokken bij de besprekingen die hebben geleid tot de officiële opening op 25 november 1987 door toenmalig minister Brinkman. Sindsdien is de betrokkenheid bij zorg en welzijn van Molukse ouderen voor Raffy een natuurlijke vanzelfsprekendheid.

Buurthuis Toma in Breda tijdens NL Doet op 11 maart jl.

Buurthuis Toma in Breda tijdens NL Doet op 11 maart jl.

Zorg Verandert

In het laatste kwartaal van 2015 heeft LSMO een aantal voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd  over de veranderingen in de zorg. Niet alleen de veranderingen maar ook de gevolgen hiervan voor Molukse ouderen en hun mantelzorgers werden besproken. De bijeenkomsten werden in samenwerking met de plaatselijke ouderenwerkgroepen georganiseerd en ondersteund door het NOOM en Zorg Verandert. Het afgelopen jaar hebben de voorlichtingen en voortgangsgesprekken plaatsgevonden is Hoogeveen, Lunteren, Assen, Amsterdam, Woerden en tijdens de landelijke mantelzorgdag in Assen en het studieweekend in Elspeet.

Beeld-2016

Presentatie veranderingen in de zorg 2015, Assen & Hoogeveen

beeld-2016_2
beeld-2016_3

Voorlichting Zorg Verandert Woerden

beeld-2016_4

Certificaten voor vrijwilligers Rumah Orang Tua Tua in Moordrecht met wethouder Rik van Woudenberg

Landelijke mantelzorgdag 14 november Assen

Sukarela dengan senang hati

Van de vrijwilligers die verbonden zijn aan de Molukse ouderenwerkgroepen wordt de laatste tijd veel verwacht. Aandacht schenken aan het welzijn van de ouderen staat natuurlijk voorop. In de gaten houden hoe het met hen gaat, of er toch niet meer zorg nodig is en of de mantelzorgers de ondersteuning nog aan kunnen, zijn zaken die ook aandacht vragen. Net zo belangrijk is het om te werken aan de motivatie van vrijwilligers, om hun kennis bij te houden en om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Genoemde zaken zijn onderwerp binnen de cursus voor vrijwilligers die door LSMO is ontwikkeld. In Moordrecht hebben de vrijwilligers en Molukse ouderenadviseurs deze cursus gevolgd. Met een certificaatuitreiking door de wethouder werd de cursus ‘Sukarela dengan senang hati’ afgrond.

beeld-2016_5

Certificaten voor vrijwilligers Rumah Orang Tua Tua in Moordrecht met wethouder Rik van Woudenberg

Vrijwillige cliëntondersteuner

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten over de zorgveranderingen bleek dat de ondersteuning van ouderen tijdens gesprekken om te komen tot goede zorg en ondersteuning nog veel te wensen over liet. Dit bleek ook al uit de berichtgeving over cliëntondersteuning in het algemeen in het land. De behoefte aan clientondersteuning vanuit de eigen achterban is door LSMO opgepakt. Tijdens een studieweekend is met een aantal coordinatoren in het land het programma doorgenomen en opgezet voor een training tot vrijwillige cliëntondersteuners ten behoeve van de Molukse en ook de Indische ouderen. In een pilot zal de training uitgerold worden binnen het Djalan Pienterprogramma, waarin samengewerkt wordt met Wzc Raffy en Stichting Pelita.

beeld-2016_6

Studieweekend LSMO coördinatoren en vrijwilligers tijdens studieweekend, 28, 28 november te Elspeet

Uitkeringsregeling Backpay

Aan het einde van het vorige jaar is een akkoord gesloten tussen het ministerie van VWS en het Indisch Platform over een uitkering aan personen die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands Indië, van 8 maart 1942 tot 15 augustus 1945 ambtenaar of militair waren en in die periode geen salaris hebben ontvangen. Uiteraard vallen hieronder ook Molukkers die in dienst waren van het KNIL en bijvoorbeeld door krijgsgevangenschap geen salaris ontvingen. De uitkeringsregeling Backpay is geen volledige compensatie van gederfde inkomsten maar een tegemoetkoming van 25.000 EURO. (link naar kamerbrief)

Er zijn in Nederland overigens nog maar weinig mensen in leven die voor de uitkering in aanmerking komen. De reacties op het besluit zijn heel verschillend, de interpretaties eveneens. Zo is er nog steeds teleurstelling over het feit dat er geen volledige compensatie is. Anderen zien dit resultaat als het meest haalbare. Een ander bijeffect is dat inmiddels allerlei ‘adviseurs’ zich melden bij ouderen om ze tegen betaling te helpen met de aanvraag. Dat is niet nodig want voor ondersteuning kunt u kosteloos bij Stichting Pelita en bij LSMO terecht.

“En die ondersteuning is ook echt nodig”, benadrukt directeur Harriet Ferdinandus van Stichting Pelita: “De regeling blijkt veel meer emoties op te roepen dan alleen maar frustratie over het lange wachten op de Backpay. Om echt de weg vrij te maken voor een nieuw hoofdstuk in onze gezamenlijke toekomst, zoals staatsecretaris Van Rijn wil, moet er om te beginnen natuurlijk wel ruimte zijn voor al die gevoelens.”

De meeste ouderen die voor de uitkering in aanmerking komen zijn al of zullen worden  benaderd door de Sociale Verzekeringsbank, de SVB, die voor de uitvoering van de regeling verantwoordelijk is. Indien dat niet het geval is moet men dus zelf de uitkering aanvragen. In overleg met Stichting Pelita en met LSMO hebben we de belangrijkste voorwaarden nog eens op een rij gezet:

 • Een belangrijke voorwaarde was en blijft dat de aspirant-rechthebbende in leven was op 15 augustus 2015.
 • Nabestaanden van vóór die datum overledenen komen niet voor de regeling in aanmerking.
 • Uitvoering van de regeling is in handen van de SVB.
 • Van de ouderen die met grote zekerheid in aanmerking komen, zijn de gegevens al bekend bij de SVB. Deze ouderen, ten overvloede vermelden we nog dat het dus ook zeker om Molukse ouderen gaat, zullen rechtstreeks door de SVB worden benaderd.
 • Voor nadere informatie, bij twijfel of indien er ondersteuning nodig is, kunt u terecht bij  Stichting Pelita of bij LSMO.
 • Medewerkers van Pelita en LSMO zijn op de hoogte van de regeling en bieden ondersteuning en/ of nadere informatie uiteraard geheel belangeloos en kosteloos aan.
 • Wanneer de aanvraag al in behandeling is en u daar nog vragen over heeft, kunt u terecht bij de SVB.
Contactgegevens:
SVB, afdeling Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Postbus 9575 2300 RB Leiden
Bezoekadres Stationsplein 1 Leiden
T 071 – 535 65 00 of 071 – 535 68 88
E info.wvo@svb.nl
Stichting Pelita:
Rijnzichtweg 35 2342 AX Oegstgeest
T 088-3305111 (Yvon Bos of Anneke Ruff)
E info@pelita.nl
LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen)
Bernard de Wildestraat 400 Breda 4827 EG Breda
T 076 – 522 5150 (Crams Nikijuluw of Jeanny Manusiwa)
E info@lsmo.nl
*Deze informatie is ook te lezen in de Nieuwsbrief van het Moluks Historisch Museum

 

2016 in een notendop

In 2016 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarbij LSMO de aandacht heeft gevestigd op onder andere de gevolgen van de veranderingen in de zorg en de verschillende mogelijkheden van ondersteuning bij zorg en welzijn die vallen onder de drie verschillende zorgwetten. Ook is voorlichting en scholing gegeven over de signalen die wijzen op dementie, op vereenzaming en op overbelasting van mantelzorgers.

Bijzonder was de scholing aan vrijwilligers in Moordrecht. Financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Zuidplas. De certificaten werden op 10 september aan de 19 vrijwilligers van Rumah orang Tua Tua, het Molukse Ouderenhuis, uitgereikt door staatssecretaris Martin van Rijn en PvdA Tweede Kamerlid Grace Tanamal.

In het komende jaar zullen deze voorlichtings- en scholingsactiviteiten worden voortgezet en uitgebreid.

Uitreiking certificaten vrijwilligers Moordrecht 10 september 2016 door staatssecretaris Martin van Rijn, Tweede Kamerlid Grace Tanamal en wethouder Joke Vroegop van de gemeente Zuidplas.

Uitreiking certificaten vrijwilligers Moordrecht 10 september 2016 door staatssecretaris Martin van Rijn, Tweede Kamerlid Grace Tanamal en wethouder Joke Vroegop van de gemeente Zuidplas.

Djalan Pienter Kennisnetwerk

De Djalan Pienter inspiratiedag die oorspronkelijk gepland stond op 27 maart, werd op 2 juli gehouden bij Wzc Rumah Kita in Wageningen. Daar werden aan het begin van de middag de ervaringen van de basisscholing uitgewisseld. Medewerkers van Wzh Waterhof en Leilinde, van Rumah Kita en Humanitas de Evenaar, van  Nusantara en tante Louise Vivensis waren aanwezig om hun ervaringen te delen met medewerkers van Raffy en Pelita en met vrijwilligers van LSMO.

Voordat het tweede deel van de middag werd voortgezet vond eerst de ondertekening plaats van een samenwerkingsovereenkomst tussen Wzh locatie Waterhof, Humanitas locatie De Evenaar, Zinzia Rumah Kita, Vivensis tante Louise, Raffy, Pelita en LSMO. Met de ondertekening gaat Djalan Pienter door als kennisnetwerk waarin de verschillende partners zich inzetten voor de ontwikkeling en voortzetting van cultuurspecifieke zorg ten behoeve van Indische en Molukse ouderen in intramurale en extramurale setting.

Na de lunch werden er workshops verzorgd waarin alvast getoond werd hoe in  de  vervolgmodules ingegaan zal worden op traumasignalering, complementaire en palliatieve zorg en op cultuurspecifiek elementen omtrent communicatie en bejegening. Dagvoorzitter Wim Manuhutu praatte de onderdelen van de middag kundig aan elkaar. En met de muzikale klanken van Wim Lohy, Anna Makaloy en Dwight Muskita werd een bijzondere middag afgesloten. In het najaar staan de eerste scholingen alweer gepland en maakt het Djalan Pienter team zich op voor het programma van 2016. Zie ook www.djalanpienter.nl

1ShoonaTahitu2

Vlnr: Martien Heeffer-Humanitas De Evenaar, Jan Willem van den Dool-Wzh Waterhof, Shoona Tahitu- Vivensis tante Louise, Harriet Ferdinandus-Stichtin Pelita, Gert van der Pluijm- Wzc Raffy, Tanja Poortinga-Zinzia Rumah Kita en Crams Nikijuluw-LSMO

2explenairesessie

Plenaire sessie & tafelgesprekken op 2 juli jl

Landelijke ouderendag Pelita 2015

Pelita2015fotoexpressie

Vervolg actieplan  ‘Ouderen in Veilige Handen’

Op 15 juni werden de vervolgacties in het kader van de doorstart van het Landelijk Actieplan Ouderen in veilige handen, door de staatssecretaris, Martin van Rijn, bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in het Theater aan het Spui in Den Haag. Niet bij toeval werd deze dag hiervoor gekozen, het was die dag namelijk de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Er werd teruggeblikt op de vier jaar waarin ook het NOOM hard gewerkt heeft om met ruim 6.500 oudere migranten in gesprek te gaan over verschillende situaties waarin sprake kan zijn van ouderenmishandeling. LSMO heeft tijdens 18 bijeenkomsten ca. 900 mensen weten te bereiken aan de hand van voorlichting en gesprekbijeenkomsten. In de periode 2015 -2017 kent het Landelijke Actieplan Ouderen in veilige handen vijf vervolgacties:

1. Het taboe doorbreken
2. Van handelingsverlegen naar handelingsvaardig
3. Ontspoorde mantelzorg voorkomen
4. Veilig financieel ouder worden
5. Versterking justitiële inzet

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl en zoek op ‘ouderen in veilige handen’

3Actieplanouderen

Vertegenwoordigers van deelnemende organisaties aan het Actieplan Ouderen in veilige handen

Uitwisseling van ervaringen bij Raffy

Als van ouderen gevraagd wordt om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, hoe zit het dan met het sociale vangnet van de ouderen om dit mogelijk te maken. Hierover spraken ouderenwerkgroepen en enkele vertegenwoordigers van wijkraden uit Moordrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Breda met elkaar op 13 juni in wzc Raffy. De ochtend maakte deel uit van de cursus die de vrijwilligers van Rumah Orang Tua Tua  uit Moordrecht volgen in het kader van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. Rein Sohilait besprak met de deelnemers hoe om te gaan met lastige situaties, met doorbreken van taboes en met inzicht krijgen in verschillende referentie kaders. In de middag sloten de vrijwilligers uit de andere plaatsen aan. Aan de hand van voorbeelden uit de eigen omgeving werden ervaringen uitgewisseld, teruggekoppeld en vervolgafspraken gemaakt. De ontmoeting maakte duidelijk dat er zeker behoefte is aan meer samenwerking in de regio. Nieuwe vrijwilligers zijn enthousiast gemaakt. Na de zomer horen we hier vast meer van.

4Vrijwillegers KrimpenCapelle

Vrijwilligers voor ouderen uit Krimpen en Capelle aan den IJssel, uit Moordrecht en Breda

5tafelgesprekplenair

Tafelgesprekken & plenair

LSMO draagt bij aan voorlichting bij CABO Amsterdam

CABO Amsterdam zet zich in voor oudere migranten in Amsterdam die hun weg in de samenleving nog moeilijk kunnen vinden. De organisatie onderhoudt contacten met diverse zelforganisaties van migranten en werkt nauw samen met de verschillende dienstverlenende instellingen in Amsterdam. Eind vorig jaar vond een uitgebreid gesprek  bij Wzc Raffy plaats met directeur Wendela Gronthoud over onder andere de veranderingen in de zorg. Wat weten de ouderen over de veranderingen, hoe gaan ze hiermee om of hoe kan de informatie zo goed mogelijk aan hen overgebracht worden. Dit waren enkele vragen die we bespraken en aanleiding voor de presentatie die LSMO op 20 januari bij CABO mocht geven. Doel hiervan was om het belang van kennis over de nieuwe zorgregels te hebben en hoe deze kennis het beste overgebracht kan worden aan de oudere migranten in Amsterdam.  Op 20 januari kwam een 30tal ouderen bijeen in het pand van CABO aan de Keizersgracht. Ook aanwezig waren Greetje Luif, vice-voorzitter van de Wmo adviesraad Amsterdam en Gonnie Kaptein, oud-beleidsmedewerker bij Lize (overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese gemeenschappen) en zeer actief betrokken bij het NOOM. Ouderen van verschillende nationaliteiten deelden hun zorgen over hoe de meest kwestbaren onder hen het best te bereiken zijn. Hoe kunnen signalen die tijdens huisbezoeken door vrijwilligers zijn opgevangen, worden besproken en opgepakt?  Waar hebben de ouderen het meest behoefte aan en hoe kom je hier achter? Met deze vragen werden vervolgbijeenkomsten voorbereid die eind februari en in april hebben plaatsgevonden.

Foto1DigNw2015
Voorlichtingsbijeenkomst CABO in Amsterdam

Tweede generatie ouderen onder de aandacht

De huidige Molukse 60plussers willen nog lang niet nadenken over ouderenvoorzieningen. Ze  staan nog volop in het leven, bezoeken de concerten in het Holland Heineken House en zijn zeer actief op Facebook.  Hoe het met ze zal gaan als ze ouder worden, ligt nog ver van hun vandaan. De 70plussers onder ons durven misschien wat openlijker over hun ‘verborgen klachten’ te praten. Hoe het met hen gaat, wat hun wensen in de toekomst zijn, hopen we te horen tijdens de komende voorlichtingsbijeenkomsten. Op 31 januari werd tijdens een Molukse ouderendag in Maastricht een vragenlijst uitgedeeld waarin aandacht werd gevraagd voor de toekomstige oude dag. In groepen werd er nagedacht en gepraat over de huidige gezondheid, over de sociale contacten in de buurt, over de financiële situatie en over wensen in de toekomst. De ingevulde formulieren werden verzameld en aan het begin van de avond konden de bevindingen tot  een top 5 van wensen worden samengevat. Op nummer 1 stond de wens om te werken aan een sterker sociaal vangnet. Gevolgd door de wens om in de ondersteuning van ouderen meer jongeren te betrekken. Om erachter te komen waar die ondersteuning dan uit zou kunnen bestaan, zouden huisbezoeken afgelegd kunnen worden. Die huisbezoeken kunnen ook de onderlinge contacten onderhouden. Dit was wens nummer 3. Op nummer 4 en 5 stonden de wensen om meer activiteiten te organiseren en om huiskamerontmoetingen te organiseren voor de tweede generatie ouderen. Daarin konden zij dan gezamenlijk activiteiten uitvoeren als koken en bakken, computerlessen volgen, meer doen aan sport en ontspanning. Er kwamen dus voldoende wensen aan het licht die om vervolg vragen.

Tweede generatie ouderen in Maastricht

Sukarela dengan senang hati: vrijwillig maar niet vrijblijvend

De cursus deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers van Rumah Orang Tua Tua in Moordecht ging op 14 februari jl. van start. De onderlinge relatie die er tussen de verschillende generaties binnen de Molukse samenleving was, is niet meer zo vanzelfsprekend als menigeen wenst te geloven. Het blijkt opnieuw nodig te zijn om vertrouwen op te bouwen door wensen op gebied van zorg en welzijn met elkaar te delen. Daarbij is het ook van belang om te bespreken wat nodig is om vrijwilligers enthousiast en gemotiveerd te houden. Enthousiaste vrijwilligers kunnen anderen aantrekken zich aan te sluiten.  Steeds meer zal een  beroep gedaan worden op vrijwilligers met betrekking tot zorg en welzijn. De veranderingen in de zorg hebben ook zijn weerslag op de Molukse gemeenschap. Hoe vanzelfsprekend is de zorg om elkaar nog in een Molukse wijk, in het bijzonder in Moordrecht? Wat betekent ‘zelfredzaamheid’ vanuit Moluks perspectief?  En hoe versterk je de onderlinge relaties zodat je een goed sociaal vangnet en netwerk kunt vormen voor de ouderen en hun mantelzorgers?  Vragen waar de komende tijd aandacht aan wordt besteed tijdens de cursus ‘Sukarela dengan senang hati’. De cursus bestaat uit een aantal dagdelen en is gefinancieerd door de gemeente Zuidplas.

Zorg Verandert in Hoogeveen

Dit jaar verzorgt LSMO in samenwerking met het NOOM en Zorg Verandert (www.zorgverandert.nl) een voorlichtingstraject over de veranderingen in de langdurige zorg. Niet alleen wordt hierover voorlichting gegeven. We zullen ook met elkaar in gesprek gaan over de gevolgen van deze veranderingen. Welke gevolgen hebben ze voor onze ouderen, voor de mantelzorg, maar ook voor de manier waarop we wel of niet naar elkaar omkijken: lain djaga lain of lain lihat lain. Op 28 maart vond de aftrap plaats in Hoogeveen. In zeer korte tijd riep de ouderenwerkgroep van Stichting Salawaku vrijwilligers, mantelzorgers en ouderen bijeen om de voorlichting bij te wonen. Opvallend voor Hoogeveen is dat de ouderen zelf mee komen omdat ze de informatie uit eerste hand willen horen. Dat brengt vaak met zich mee dat een powerpointpresentatie niet de beste manier is om de kennis te delen. In twee talen de begrippen omschrijven en proberen duidelijk te maken aan de hand van herkenbare voorbeelden werkt dan het best. De deelnemers in Hoogeveen hebben gevraagd om een vervolgbijeenkomst omdat het te veel informatie was om in een keer te begrijpen. LSMO is momenteel de vraag naar voorlichtingsbijeenkomsten aan het inplannen. Via het NOOM zijn nu een aantal voorlichters getraind. Deze vrijwilligers zou LSMO graag in dit voorlichtingstraject in willen zetten. Ze worden binnenkort hierover benaderd.

Voorlichting Zorg Verandert in Hoogeveen

Met CABO op bezoek bij Anand Joti

Anand Joti is de naam van een woongroep voor Hindoestaanse senioren in Amsterdam. Op 11 april organiseerde CABO in samenwerking met LSMO en NOOM een bijeenkomst bij de woongroep Anand Joti in Amsterdam Zuidoost. De bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomsten eerder in januari en februari bij CABO. Vijftig ouderen en vrijwilligers kwamen praten over de vraag hoe je als oudere om hulp kunt vragen, bij wie je dan moet zijn en hoe je dat onder woorden kunt brengen. En hoe een vrijwilliger of mantelzorger kan aangeven dat het hem of haar eigenlijk te veel wordt. Jeanny Manusiwa en Gonnie Kaptein brachten in een rollenspel naar voren hoe moeilijk oudere en vrijwilliger het kunnen hebben om duidelijk te maken wat hun mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Er werd hard gelachen, de situatie was voor velen herkenbaar.

(zie: http://caboamsterdam.nl/Inhoud/Home/index.php?Titel=Actualiteiten)

Bij Anand Joti in Amsterdam

Nationale Herdenking op 4 mei in Amsterdam met Molukse ouderen uit Tilburg

Ook dit jaar kon LSMO met een aantal Molukse ouderen de Nationale Herdenking op 4 mei in Amsterdam bijwonen. Vanuit Tilburg werden ze met speciaal vervoer zo dicht mogelijk bij de Dam gebracht. Na een gezamelijke maaltijd en de nodige instructies wandelden de ouderen naar de Nieuwe Kerk. Daar werd de delegatie opgewacht door Esther Captain van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en werden ze als speciale gasten begeleid door de artiesteningang. Net als de vorige keren waren voor hen speciale plaatsen gereserveerd, zodat ze de plechtigheden goed konden volgen, zowel in de kerk als op de Dam. Na het officiele programma en het defilé, konden de ouderen nog rustig napraten in de Wintertuin van het Krasnapolsky hotel.  Een van de tante’s zei verbaasd: ‘Ik was eigenlijk nooit iemand en nu zit ik hier zomaar op de eerste rij’. Ieder jaar weer ervaren de Molukse ouderen die de Nationale Herdenking bij mogen wonen het als een bijzondere gebeurtenis.

Nationale Herdenking 4 mei op de Dam onder begeleiding van dr. Esther Captain

Verhalentafel in Lunteren

Er is al in verschillende Molukse media over geschreven (MHM Nieuwsbrief, Ana Upu site en Marinjo), maar de eindpresentatie van de gedeelde verhalen in Lunteren willen we ook hier nog even noemen. Op  9 mei werden niet alleen verhalen van Molukse en Nederlandse ouderen gepresenteerd, maar ook een cd waarop  verschillende bewerkingen te beluisteren zijn van het Lunterse Blaasorkest Staccato, de Tifagroep Ina Ama, Suara Ana Upu, Gospelgroep Adjaib en het Koor Gabungan. De cd draagt de titel ‘Staccato meets Maluku’. Een interpretatie is te horen van Hena Masa Waja, Manis e manis e, Apa apa djaga kelapa, Sajang kane, Oleh Sioh en Orang Papua makan papari. En ook is op de cd muziek te beluisteren die de koren en het blaasorkest afzonderlijk van elkaar hebben opgenomen.  Via www.ana-upu.nl is de cd te bestellen. Het verhalentafel project is mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, Swo Ede Steunpunt Lunteren, Idee en Uitvoering, Stichting Moluks Historisch Museum, Tuhuteru en Partners, Ouderenwerkgroep Stichting Ana Upu en de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen.

Presentatie van verhalen en muziek in Lunteren

Voorlichting in het land

Een van de kerntaken van LSMO is het geven van informatie en voorlichting omtrent wonen zorg en welzijn. Aan het begin van het jaar zijn we in Maastricht geweest om de zorgwensen van de ouderen van de volgende generatie te horen en te bespreken. Met de nieuwe wijkraad in Capelle aan den IJssel mochten we in februari kennismaken. De ouderenwerkgroep valt onder de paraplu van de wijkraad. In Hoogeveen deelden we de informatie over de verschillende zorgwetten en de mogelijke gevolgen voor onze ouderen hiervan. In Alphen aan den Rijn gaven we samen met de lokale welzijnorganisaties voorlichting over de veranderingen in de zorg en in Krimpen aan den IJssel kwamen we luisteren naar urgente zorgvragen in de wijk. Nieuw is onze kennismaking met de ouderen in Gennep. Daar werden we uitgenodigd om te komen vertellen over de eerste signalen van dementie, de vormen, wat de ziekte inhoud en hoe mantelzorgers om kunnen gaan met een dementerend familielid. Er staan nog een aantal aanvragen in de wacht. Samen met het NOOM zullen we in het project Zorg Verandert in het land komen vertellen over de veranderingen in de zorg, wat u daarvan beslist moet weten en hoe u ermee om kunt gaan. Het versterken van het eigen sociale vangnet in de verschillende wijken zal dan ook onderwerp van gesprek zijn.

LSMO 2014
Voordat we 2014 afsluiten, willen we u nog informeren over een aantal LSMO activiteiten uit het laatste kwartaal van dit jaar. Het geven van voorlichting in de verschillende wijken ging gepaard met het volgen van de veranderingen in de zorg. Belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers in de Molukse ouderenwerkgroepen blijven ook in 2015 belangrijke aandachtspunten binnen LSMO. Het aantal tweede generatie ouderen neemt toe. Het blijkt te makkelijk om te stellen dat zij de weg in het zorg en welzijncircuit wel weten te vinden. Hoe het met de jonge mantelzorgers in de Molukse gemeenschap is gesteld, is nog onvoeldoende bekend. Of ons sociaal vangnet sterk genoeg is om naar elkaar om te zien en op tijd aan de bel te trekken als we ons zorgen maken, wordt hier en daar in twijfel getrokken. Voldoende signalen dus om ons ook in 2015 in te zetten voor zorg en welzijn die het beste past bij Molukse ouderen en hun familie. We gaan in het nieuwe jaar graag weer hierover met u in gesprek. Voor nu wensen we u fijne kerstdagen en een gezond, goed en inspirerend nieuw jaar toe;

 

Landelijke Molukse Mantelzorgdag Vught
Voor de jaarlijkse mantelzorgdag waar Molukse mantelzorgers uit het hele land bijeen komen, werd dit keer gekozen voor Stichting Pelabuhan in Vught. Niet alleen omdat er ieder jaar weer een andere regio gekozen wordt, maar ook vanwege de historische plek; dé plaats waar herinneringen aan het woonoord nog voelbaar zijn voor de generatie die in een woonoord is opgegroeid. Een generatie waar steeds vaker onze aandacht naar uit gaat, de tweede generatie Molukse ouderen.

In een korte presentatie werd nogmaals stilgestaan bij het project Ouderen in Veilige Handen. Dit project is tijdens de Mantelzorgdag van 2013 in Barneveld gestart en werd tijdens deze mantelzorgdag officieel afgesloten. Na een samenvatting van de informatie werd uitgewisseld hoe nu te handelen wanneer zaken gesignaleerd worden die niet goed voelen. Duidelijk was dat in het komende jaar nog veel te doen is rondom dit thema en het organiseren van een eigen vangnet.

Daarna volgde in het Nationaal Monument Kamp Vught een presentatie onder muzikale begeleiding over de komst en het verblijf van Molukkers vanaf 1951 tot heden in woonoord Lunetten, oftewel ‘Kamp Vught’. Na de presentatie was er gelegenheid om de expositie te bekijken in Barak 1B. De expositie toont verschillende periodes waaronder het verblijf van Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen sinds 1951. (www.nmkampvught.nl/barak1b)
Weer terug bij Pelabuhan, wachtte een ontvangst met bekende Molukse melodieën en bewogen velen zich al gauw naar de dansvloer. Met een traditionele maaltijd werd de dag afgesloten en gonsde de vraag waar volgend jaar de Molukse mantelzorgdag gehouden zou worden.. We laten het u weten zodra dit bekend is.

 

Voorlichting in het najaar

Gedurende het hele jaar heeft LSMO in verschillende plaatsen voorlichting gegeven over de veranderingen in de zorg. Maar ook onderwerpen als dementiezorg, Ouderen in veiligeHanden (oivh), Ouderenmishandeling, signaleren van zorgfraude en omgaan met weinig geld, kwamen aan de orde. Tijdens alle voorlichtingsbijeenkomsten werd aandacht besteed aan het onderwerp Ouderen in Veilige Handen. Door de verschillende gesprekken tijdens de bijeenkomsten heeft LSMO nog meer zicht gekregen op zaken waar in 2015 verder aan gewerkt gaat worden. In Alphen aan den Rijn werd dit jaar voor het laatst voorlichting gegeven over dementie. De fases van de ziekte, de eerste symptomen en hoe hiermee om te gaan, werden besproken. Maar ook de situatie van de mantelzorgers en overbelasting dat op de loer ligt. Dit werd het bruggetje om in te kunnen gaan op de thema’s van Ouderen in Veilige Handen. In kleine groepen werd verder gepraat over de mogelijkheden van het organiseren van een sociaal vangnet. Die is er vaak al wel, maar hoe zou het nog beter kunnen?

In Nijverdal is voorlichting gegeven over de veranderingen in de zorg en ook is gesproken over de veranderingen in de Molukse gemeenschap in het algemeen en in Nijverdal in het bijzonder. Hoe kunnen we met deze veranderingen omgaan. Hoe staat het met het sociale vangnet in Nijverdal? Aan de hand van deze vraag werd ook hier in kleine groepen verder gesproken en ook hier werd naar aanleiding van de voorlichting over Ouderen in Veilige Handen de vraag gesteld: wat doe je als je iets bemerkt bij een oudere of in een gezin waar je je zorgen over maakt? En ook in Nijverdal waren ze hier nog lang niet over uitgesproken.

Nijverdal Alphen ad Rijn

Nijverdal 22 november 2014 Alphen aan den Rijn 15 oktober 2014 Foto: Hans Ririassa.

Geloven in Samenleven
Gesprekken tussen LSMO en leden van de projectgroep Geloven in Samenleven (www.geloveninsamenleven.nl), waaronder Jan Post Hospers, Faizel Madarun en Dick Westerkamp, hebben geleid tot de start van een nieuwe cursus ‘Geloven in Samenleven, Interculturele zorg’. De projectgroep Geloven in Samenleven ontwikkelt en promoot projecten die helpen inhoud te geven aan de interreligieuze en interculturele ontmoeting. Net als in de cursus Seniorenvoorlichters Molukse Ouderen, worden verschillende vormen van zorg besproken. Zeker in deze tijd van transitie, van grote veranderingen binnen de wereld van zorg en welzijn, komt de cursus goed van pas. Bijzonder in dit project is dat de cursus gegeven wordt aan Molukse vrijwilligers in Breda en in dezelfde week aan Surinaamse deelnemers met een islamitische achtergrond in Zwolle. Deskundigen op het gebied van de Wmo en van de thuiszorg, de verpleegzorg, de langdurige zorg en de palliatieve zorg komen vertellen over de mogelijkheden om deze vormen van zorg thuis te krijgen of in een instelling. Want de overheid roept weliswaar op om langer thuis te blijven wonen. Maar de ouderen en hun familie moeten niet onnodig lang zelf blijven aanmodderen met zorg die ze eigenlijk niet meer aan kunnen.
In de groepen wordt gesproken over mogelijke combinaties van zorg door familie en professionals en over de houdbaarheid van het ‘eigen’ sociale vangnet. Maar ook de rol van kerk en moskee binnen dat sociale vangnet komt aan de orde. En aandacht wordt besteed aan de vraag hoe de volgende generatie is te betrekken in het omzien naar elkaar. Tijdens de eerste bijeenkomst kwam imam Faizel Madarun uit Zwolle een kijkje nemen bij de Molukse cursus in Wzc Raffy in Breda. Met hem kwamen mee Dick Westerkamp en Mirjam Schuilenga van de projectgroep Geloven in Samenleven. Faizel vertelde achteraf dat hij kippenvel kreeg bij het horen van zoveel overeenkomsten tussen Molukse en Surinaamse ouderen. Wat ze gemeen hebben is in ieder geval dat ze het land hebben verlaten waar ze zijn geboren en opgegroeid, dat ze in een nieuw, vreemd land opnieuw moesten beginnen. En dat ze diep in hun hart altijd een beetje hoop hebben gehouden op een eventuele terugkeer. De cursus is nu in volle gang en is een pilot die bij succes wordt uitgerold in andere plaatsen en met andere migrantengroepen in het land. Deelnemers aan de cursus zijn na het volgen ervan in staat om als intermediair te fungeren tussen ouderen, hun familie en een welzijn- of zorginstelling of de ambtenaar die belast is met de Wmo voorzieningen. LSMO is er trots op dat we aan deze pilot meewerken en dat we daarmee een bijdrage mogen geven aan het verspreiden van kennis en ervaring over cultuurspecifieke items binnen het veld van zorg, wonen en welzijn. Op 24 januari komen de Molukse en Surinaamse vrijwilligers bijeen en wordt de cursus gezamenlijk afgesloten in Wzc Raffy.

 

 

Het laatste nieuws over de veranderingen in de zorg

Via verschillende media wordt u geinformeerd over de veranderingen in de zorg die in 2015 ingevoerd gaan worden. LSMO zal deze ontwikkelingen naar vermogen voor u blijven volgen. Ook in 2015 komen we graag bij u langs om u bij te praten over de veranderingen en de mogelijke gevolgen voor de ouderen in uw plaats of regio. Hier ziet u alvast de 4 belangrijke wetten waarin de zorg geregeld gaat worden:

 1. In de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) staat dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor ondersteuning thuis.
 2. In de Jeugdwet staat dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp.
 3. Verpleging en verzorging thuis zijn vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw)
 4. De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben.

De bijgevoegde folder geeft een beknopt overzicht van nieuwe zorgregels.

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2014/10/20/de-zorg-verandert/7871-folder-algemeen-a4v3.pdf

26 sept 2014 Studie dag

26 september LSMO Studiedag veranderingen in de zorg.

50plusbeurs 2014

50 plusbeurs Utrecht 2014

16 t/m 20 september 50plusbeurs in Utrecht.

Verhalentafel in Lunteren

Na een uitwisseling van verhalen op 21 maart en 21 juni vond op 10 september wederom een ontmoeting plaats van Nederlandse en Molukse ouderen in het wijkgebouw van Stichting Ana Upu in Lunteren. De organisatie lag in handen van de Ouderenwerkgroep Ana Upu en de SWO (Senioren Welzijn Organisatie). De Culturele Ontmoeting werd weer een groot succes. De sfeer was gezellig en ongedwongen.  Nederlandse en Molukse hapjes werden om beurten geserveerd door de vrijwilligers van Ana Upu en van SWO. Hoogtepunten waren de optredens van het Lunters blaasorkest Staccato met de Tifagroep van Ana Upu. Uniek waren de arrangementen die Staccato speelde  van Molukse traditionals zoals “Manis e, Oleh sioh, Hena Masa Waja, Orang Papua makan papari, Sajang kane en Apa apa djaga kelapa” samen met de Tifagroep. De Molukse band Harry & Friends kreeg de hele zaal mee met klassieke meezingers van Eddy Christiani “Daar bij die waterkant en “Sophietje” van Johnny Lion. 
Boeiende verhalen werden aan de Verhalentafel verteld.  Jeanny Vreeswijk-Manusiwa ontlokte met haar vragen enerverende persoonlijke verhalen van dirigent Joop Donders van Staccato en dominee Alex Nikijuluw van de Moluks Evangelische Kerk over hun passie voor muziek. Het vragenkwartiertje eindigde met een optreden van Staccato, de Tifagroep en Harry & Friends, waarbij dominee Alex de voorzet gaf en alle aanwezigen enthousiast meezongen. Op 9 mei 2015 wordt het Project Verhalentafel op gepaste wijze afgesloten. De verhalen zullen echter steeds weer worden aangevuld.

Staccato Lunteren

Staccato, Tifagroep Ana Upu en Harry & Friends.

PelDag 2014

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk

Voor het eerst nam LSMO op 19 juni jl. deel aan de Algemene Ledenvergadering van de NOV. Na de vergadering waarin de activiteiten van 2013 werden verantwoord en de belangrijkste aandachtspunten van 2014 voor het voetlicht kwamen, volgde het congres ‘Maatschappelijk Ondernemen’. NOV voorzitter Ella Vogelaar beet de spits af door de ruim 150 deelnemers er op te wijzen dat in 2012 50% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar op één of andere manier op vrijwillige basis actief is voor anderen of voor de samenleving.  Daarmee droegen zij ruim een miljard uur onbetaald werk bij aan de nationale huishouding. Na deze inleiding volgde een presentatie van het boek ‘Filantropie in Nederland, de rol van vrijwilligerswerk en het geven van geld in de participatiesamenleving’. Er werd informatie gegeven over vermogensfondsen en over bedrijfsfondsen. Duidelijk werd dat het ontwikkelen van nieuwe initiatieven die bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen, vraagt om gelijkwaardige samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. En soms kunnen vrijwilligersorganisaties koplopers zijn van die nieuwe initiatieven. Dan is het vervolgens weer van belang om daar de juiste professionals bij te vinden. Voor LSMO was dit een inspirerend congres met voldoende handreikingen om zelf aan een nieuw vrijwilligersbeleid te denken.

Sinds vorig jaar is LSMO lid van de NOV, waardoor de ouderenwerkgroepen gebruik kunnen maken van het Premieplan programma. Dit programma biedt de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen waarmee de opbrengst van inzamelingen wordt verdubbeld tot een maximaal bedrag van 2000 euro per jaar. De aanvragen ten behoeve van Molukse ouderen worden door LSMO beoordeeld. Tot nu toe hebben enkele werkgroepen er gebruik van gemaakt. Activiteiten als een verwendag voor de ouderen, een kerstdiner of een dagje uit zijn vaak doel van de inzameling. We nodigen de werkgroepen die dit jaar nog geen aanvraag hebben gedaan graag uit om de site www.premieplan.com  eens te bezoeken of om contact met ons op te nemen over het indienen van een aanvraag. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om mee te dingen naar de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2014’. Zie hiervoor www.vrijwilligersprijzen.nl

afbeelding-1

afbeelding-2

Inzameling Premieplan Gennep, mei 2014

Veranderingen in de zorg vanaf 2015, de nieuwe wmo
In deze nieuwe Wmo wordt gesproken over maatwerkvoorziening. Een maatwerkvoorziening is een, op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen:

1. ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen,

2. ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen,

3. ten behoeve van beschermd wonen en opvang.

afbeelding-3
In gesprek in Capelle over de gevolgen van de veranderingen in de zorg, 2 mei 2014

De negen prestatievelden komen in het nieuwe wetsvoorstel niet meer voor. In de omschrijving van het begrip maatschappelijke ondersteuning, zijn de prestatievelden voor een deel wel te herkennen. Het begrip geeft aan waar de gemeente zich mee bezig dient te houden en omvat:

1. bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld,

2. ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische,psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving,

3. bieden van beschermd wonen en opvang.

Nieuw in punt 2 is de nadruk op het zoveel mogelijk ondersteunen in de eigen leefomgeving. Deze vernieuwing biedt mogelijkheden om in gesprek te gaan met gemeente en welzijn- en zorgorganisaties. Bijvoorbeeld over hoe je als Molukse ouderenwerkgroep zorg en welzijn wilt waarborgen voor de ouderen die je in de gaten wilt houden vanwege beginnende dementie. Een tip hierbij; gebruik in de gesprekken geen thermen die duiden op speciale aandacht voor een bepaalde doelgroep, maar praat over kwetsbare ouderen en het willen stimuleren van zelfredzaamheid in een vertrouwde en veilige leefomgeving en het willen bieden van een aanbod op maat. Meer informatie is te vinden op de site van VWS en op www.aandachtvooriedereen.nl of neem contact met ons op voor het organiseren van een voorlichtingsavond.

LSMO voorlichtingscampagne 2014

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen waar LSMO voorlichting heeft gegeven over verschillende thema’s. Onderwerpen als dementie, informatie over de ziekte en de zorg die het met zich meebrengt, hoe we voor elkaar klaar willen staan, in hoeverre dit nog vanzelfsprekend is en waar u zich zorgen over maakt,  zijn besproken. Op 2 mei waren we in Capelle aan den IJssel waar de voorlichtingsavond werd afgesloten met een gezellig programma, geheel verzorgd door jongeren. Voorlichting over Ouderen in Veilige handen werd op 17 mei ook in Middelburg gegeven. Na een  plenaire sessie werd in groepen besproken wat en wie er nodig is om te komen tot een goed functionerend vangnet in de Moluks Zeeuwse samenleving. Net als in Middelburg werd ook in Nistelrode de film ‘Leven met Alzheimer’ getoond. Aan de hand van de film werd eveneens gesproken over hoe men kan zorgen voor een ‘veilige omgeving’ voor ouderen en mantelzorgers. Gebleken is dat deze film, evenals de film ‘Wie zorgt er later voor mij’, waarin getoond wordt hoe Molukse ouderen oud willen worden, goede instrumenten zijn om verschillende onderwerpen te bespreken. Het is nog steeds mogelijk om samen met u een dergelijke voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.

afbeelding-4

Voorlichting Tabadila in Middelburg, 17 mei 2014

afbeelding-5

 Voorlichting Nistelrode, 5 juni 2014

 

Leven met Alzheimer, nog steeds van belang in voorlichting

De voorlichtingsfilm ‘Leven met Alzheimer’ dient ter ondersteuning om het onderwerp bespreekbaar te maken voor patienten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Hoe zorg je ervoor dat er zoveel vertrouwen is in de ouderenwerkgroep, de familie, de kerk of een andere belangrijke schakel in het Molukse netwerk dat dementie in een vroeg stadium wordt herkent, erkent en besproken? Welke handvatten spreken Molukse ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers het meest aan? Hoe klein of groot is de kloof tussen de Molukse dementerenden en hun familie en de professionele instellingen? Welke rol kan de ouderenwerkgroep als intermediair hierin vervullen? In de film vertellen John Moniharapon en zijn vrouw An wat Alzheimer met hen doet. Hij is de mantelzorger die haar verzorgt. Zij gaat vier dagen in de week naar de dagopvang. Inmiddels is de ziekte bij haar zo ver gevorderd dat ze niet meer thuis verzorgd kan worden. Dagopvangbegeleidster Amber Cornelis, werkzaam bij woonzorgcentrum Raffy, heeft hun verhaal aangevuld met haar kennis en ervaring in de dagopvang met Molukse en Indische ouderen. Regisseur Sarah van Lieshout en cameraman Bas Tietze hebben er één verhaal van gemaakt. De film werd tijdens de mantelzorgdag in november 2012 voor het eerst in Wierden getoond en maakte vele emoties los.  John gaf na de film aan hoe belangrijk hij het vond om aan de film mee te werken, zodat over de ziekte voorlichting gegeven kan worden en in ieder geval gestimuleerd wordt om erover te praten.

afbeelding-6

Molukse ouderen op 4 mei herdenking in Amsterdam

Indrukwekkend en emotioneel, zo werd de Nationale Dodenherdenking op 4 mei in Amsterdam door Molukse ouderen uit Lunteren en Ede ervaren. ‘A once in a lifetime’ kans, noemde een van de begeleiders het bijwonen van de Nationale Herdenking in de Nieuwe Kerk en bij het Nationaal Monument.
Op 4 mei stapten elf ouderen en begeleiders in de trein naar Amsterdam en stonden daar omstreeks 16.00 uur al voor het Centraal Station. Daar ontmoetten ze de begeleiders van LSMO die hen eerst naar een restaurant brachten om een hapje te eten. Na een korte wandeling naar de Nieuwe Kerk wachtte Esther Captain voor de ingang om de groep namens het Comité 4 en 5 mei welkom te heten. De groep werd uitgenodigd voor een kopje koffie en thee in ’t Nieuwe Kafe, alvorens de Nieuwe Kerk binnen te gaan. Bij het binnentreden van de kerk, trokken de oudere dames hun jassen uit. In hun pakaian hitam , zwarte kerkkledij, stapten ze met opgeheven hoofd de Nieuwe Kerk binnen. Na afloop van de plechtigheden en het leggen van de bloemen bij het Nationaal Monument wachtte iedereen op elkaar in de Wintertuin van het Krasnapolsky Hotel. Tante Pattinasarany was bijna twaalf jaar toen de oorlog in Nederlands-Indië uitbrak. Op de vraag wat ze van de herdenking vond zei ze met een glimlach: ‘Bagus, tapi juga rasa sedih. Ketong lari kesini, lari kesana (Mooi, maar ook wel treurig. We hebben moeten vluchten van de ene plaats naar de andere).’ Met het bijwonen van de Nationale Herdenking op 4 mei door Molukse ouderen is een aanvang gemaakt in 2011, op verzoek van Stichting Pelita aan Comité 4 en 5 mei. In samenwerking met LSMO werd in dat jaar voor het eerst de Herdenking bijgewoond.

(uit Nieuwsbrief Stg. MHM mei 2014-06-20)

afbeelding-7

Bloemen leggen bij het Nationaal Monument op de Dam
Aftrap voorlichting vroegsignalering mogelijke zorgfraude

Bestuurders, sleutelfiguren en vertrouwenspersonen van de NOOM-lidorganisaties kwamen op 16 april jl. bijeen om aan een studiedag over vroegsignalering van zorgfraude deel te nemen. Dennis van den Brink, projectleider en werkzaam voor LOC Zeggenschap in zorg, zette de opzet van het samenwerkingsproject uiteen. Fred May, coördinator van het NOOM, hecht grote waarde aan de NOOM-aanpak, zoals het NOOM die ook in andere projecten zoals Ouderen in veilige handen heeft uitgerold. De aanpak houdt in dat we eerst met elkaar in gesprek gaan over een ingewikkeld onderwerp. Sleutelfiguren die vertrouwen genieten zijn onmisbaar voor het geven van voorlichting op maat.  Ali Bingöl, onder andere oprichter van de Multiculturele Zorgboerderij in Enschede, gaf tijdens de studiedag inzicht in de regels rond het Persoons Gebonden Budget (PGB). Ook presenteerde hij tal van voorbeelden waarin het misgaat met het PGB.

Misstanden, oneigenlijk gebruik en fraude

Maar wat is eigenlijk het verschil tussen fraude, oneigenlijk gebruik en misstanden in de zorg. Hierover gaf Jeanny Vreeswijk-Manusiwa uitleg. Bij misstanden moeten we denken aan slechte kwaliteit van zorg, zorgverwaarlozing of het uitvoeren van zorg door onbevoegd personeel.

Voor oneigenlijk gebruik hanteert het ministerie van VWS als definitie: “Oneigenlijk gebruik betreft het handelen binnen wet-en regelgeving maar niet in lijn met de doelstelling van wet- en regelgeving (handelen naar de letter van de wet, maar niet naar de geest van de wet). “ Met andere woorden: Er zijn geen regels overtreden, maar wat er gebeurd is, is overduidelijk niet volgens de bedoeling van de wet of regels.

Het ministerie van VWS hanteert als definitie van fraude in de zorg:

“Van fraude in de zorg wordt gesproken, indien sprake is van opzettelijk gepleegde onrechtmatige feiten, die ten laste komen van voor de zorg bestemde middelen”. Bij fraude moet voldaan zijn aan de volgende elementen: (financieel) verkregen voordeel; overtreden van declaratieregels; opzettelijk en misleidend handelen.

Intussen heeft het NOOM een informatiepakket samengesteld. Hiermee kan binnen de lidorganisaties op verschillende wijze voorlichting gegeven worden. LSMO heeft dit onderwerp tijdens een aantal bijeenkomsten onder de aandacht gebracht en besproken.  Over de verdere aanpak van voorlichting en ondersteuning door LSMO houden we u via de volgende nieuwsbrief op de hoogte. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen indien u vragen of opmerkingen over dit onderwerp heeft.

afbeelding-8
Voorlichting vroegsignalering mogelijke zorgfraude, 16 april, Nieuwegein

Gezondheidsplan Moetiara Maloekoe
Sinds januari 2014 heeft Stichting Moetiara Maloekoe in Maastricht een nieuw project, namelijk het Gezondheidsplein Moetiara Maloekoe. Een  project dat zich op drie pijlers richt: Sociaal Café, Meer bewegen en Buurteethuis . Om u een idee te geven van de activiteiten, wordt hier het Sociaal Café toegelicht.

Het Sociaal Café heeft als doel om door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en workshops buurtbewoners  te informeren over een gezonde leefstijl.  Voorlichting wordt gegeven over goede voeding en  voldoende beweging. Maar ook wordt kennis gedeeld over veel voorkomende ziekten en de daarbij horende klachten en symptomen. Ondanks het taboe dat er op sommige onderwerpen rust, zijn er toch al een aantal belangrijke zaken besproken. Zo is valpreventie aan de orde geweest. En naar aanleiding van het rapport van Adee Bodewes en  Anton Kunst over de gezondheid van Molukkers in Nederland, zijn de meest voorkomende ziektebeelden bij deze onderzochte groep besproken. Een laag inkomen kan een belangrijke reden zijn om minder aandacht te besteden aan gezonde voeding en voldoende bewegen. Het is één van de onderwerpen waarover schaamte heerst  om er over te praten. Door een spreker van het NOOM (Netwerk van organisaties van Oudere Migranten) werd dit onderwerp toch aangesneden. Vanuit het project ‘Wonderen doen met weinig geld’ is met de aanwezigen van gedachten gewisseld over hoe om te gaan met signalen van verborgen armoede. Tijdens de avonden is gebleken dat een aantal Molukkers al veel kennis in huis heeft, maar dat de informatie niet of nauwelijks gedeeld wordt met elkaar. Er is behoefte aan meer kennis, bijvoorbeeld over preventie en symptomen van hart- en vaatziekten. Maar ook is een signaal afgegeven dat men met elkaar wil blijven praten over de verschillende thema’s, zodat men erachter kan komen hoe een ieder het best geholpen en ondersteund kan worden: Lain sajang lain, lain djaga lain, lain bantu lain.

Voor meer informatie over het Gezondheidsplein en de overige pijlers kunt u terecht op de facebooksite: www.facebook.com/gezondheidsplein.moetiaramaloekoe

afbeelding-9

Nieuws maart 2014

Project Verhalentafel start op 21 maart in Lunteren
U I T N O D I G I NG

Lunteren, 21 maart 2014

#HISTORIE21: Met de huifkar op zoek naar de verhalen van Lunteren

logo LSMOlogo ana upu

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de eerste Molukse bewoners hun intrek namen in de Molukse wijk in Lunteren en daarmee deel gingen uitmaken van de Lunterse samenleving. De toenmalige nieuwkomers kwamen vanaf 21 maart 1951 per schip naar Nederland. Op 21 maart a.s. vertellen in het speciale programma #HISTORIE21, Nederlandse en Molukse inwoners van Lunteren hun persoonlijke verhalen over Lunteren in de afgelopen jaren aan elkaar. Dit is de start van het meerjarig project Verhalentafel waarin ouderen van verschillende afkomst hun persoonlijke historie met elkaar delen en vastleggen.

straat Lunteren
De Molukse Wijk in Lunteren. Bron: Stichting Moluks Historisch Museum
Vanuit het gebouw van Stichting Ana Upu in de Molukse wijk vertrekt op 21 maart een Lunterse huifkar met Molukse en Nederlandse ouderen naar de voormalige Julianaschool (Christelijke basisschool De Bron) aan de Postweg 7, waar veel Molukse kinderen naartoe gingen. Onderweg kunnen andere inwoners zich bij deze opvallende verhalenhuifkar aansluiten. In de voormalige Julianaschool wisselen leerlingen en onderwijzers van toen hun herinneringen uit. Ook aan de hand van hun eigen foto’s en films uit hun privécollectie. Natuurlijk zijn ook andere Lunteranen welkom met hun eigen materialen en verhalen. Want elke afbeelding heeft een eigen verhaal.
Theo Borggreve heeft 40 jaar lesgegeven op de Julianaschool en heeft meerdere Molukse leerlingen in de klas gehad: “Ze zaten erbij en ze horen erbij.” Met Molukse leerlingen heeft hij nooit problemen gehad. De contacten met de ouders waren goed. Hij kwam ook graag bij de mensen thuis. Minggus Lawalata zat bij Theo Borggreve in de klas en herinnert zich hem als een hele creatieve docent: “Hij maakte tekeningen op het bord. Met veel details, het leek net echt! En we mochten ook naar zijn bruiloft in 1970. Mijn dochter heeft ook nog les van hem gehad.”
De tocht met de verhalenhuifkar wordt voortgezet naar de Gereformeerde Kerk aan de Oranjelaan 31. Daar praten de ondernemers van toen over de wijze waarop Lunteren zich aanpaste aan een nieuwe clientèle en aan nieuwe werknemers.
De finale van #HISTORIE21 is in het gebouw van Stichting Ana Upu aan de Van den Duyn van Maasdamstraat 16. De inwoners van Lunteren worden ontvangen door Blaasorkest Staccato, dat speciaal voor deze gelegenheid Molukse liedjes heeft ingestudeerd. De avond wordt voortgezet met een Lunterse Schraonstafel, aangevuld met Molukse gerechten, muziek van Harry & Friends en een talkshow o.l.v. Rocky Tuhuteru.
#HISTORIE21 is een initiatief van de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen en Stichting Moluks Historisch Museum, in samenwerking met Stichting Ana Upu en Senioren Welzijn Organisatie steunpunt Lunteren en wordt ondersteund door het Oranje Fonds.
___________________________________________________________________________________
Voor meer informatie over het programma of voor interviews kunt u zich wenden tot Alies Boenders:
06-10911787. Voor deelname aan het programma kunt u zich wenden tot Minggus Latul: 06-23224649.
___________________________________________________________________________________

Programma
14.00 uur Inloop Stichting Ana Upu
Van den Duyn van Maasdamstraat 16
14.30 uur Start programma
15.00 uur Vertrek Verhalenhuifkar
15.30 uur Start programma voormalige Julianaschool (Christelijke basisschool De Bron)
 Postweg 7
16.00 uur Vertrek Verhalenhuifkar naar Nieuwe Erf
16.10 uur Korte stop in Muziekkoepel Nieuwe Erf
16.30 uur Start programma Gereformeerde Kerk
 Oranjelaan 31
17.15 uur Vertrek Verhalenhuifkar naar Stichting Ana Upu
17.45 uur Start finale (tegen een kleine vergoeding worden dinerbonnen verstrekt) en muzikale bijdragen van                                Blaasorkest Staccato en Harry & Friends.

logo MUMA  logo Oranje Fonds
Ouderen in Veilige handen in Hoogeveen
Op 1 maart werd in het gebouw van Stichting Salawaku in Hoogeveen een regionale voorlichtingsdag georganiseerd door de plaatselijke ouderengroep in samenwerking met LSMO. Vertegenwoordigers van de ouderengroepen uit Appingedam en Assen waren aanwezig, als ook andere belangstellenden uit oa Groningen. Naast de ouderengroep, vrijwilligers en mantelzorgers uit Hoogeveen waren ook aanwezig, vertegenwoordigers van de groep Kaum Ama Ama. Een groep die actief is op sociaal maatschappelijk gebied binnen de Molukse gemeenschap in Hoogeveen. Na een inleiding over het thema Ouderen in Veilige handen, is dieper ingegaan op de vraag wat we onder goede zorg verstaan. De film ‘Leven met Alzheimer’ is getoond, om daarna in kleinere groepen (zorg) ervaringen uit te wisselen en kennis over dementiezorg met elkaar te delen. Hoe kunnen we nog beter op elkaar letten, een eigen vangnet organiseren? Hoe gaat het nu, hoe zou het beter kunnen en wat of wie is daarvoor nodig? Vragen die eveneens in een van de groepen aan de orde kwamen. Aan het eind van de middag is afgesproken dat we in het najaar weer bij elkaar komen om van elkaar te horen wat er met de opgedane kennis van deze dag is gedaan.

Veiligie Handen Wormerveer
Aandacht voor Ouderen in Veilige handen in Hoogeveen

Drie Burgemeesters brachten een bezoek aan Tabadila

3 burgemeesters

De heer Bergmann, Burgemeester van Middelburg, Mevrouw Demmers, Burgemeester van Vlissingen en de heer Van der Zwaag Burgemeester van Veere brachten afgelopen vrijdagmiddag 28 februari 2014 een bezoek aan Tabadila. Het bezoek stond in het teken van kennismaking met de bewoners, vrijwilligers en bestuur van het Moluks woonzorgcentrum te Middelburg en om de banden tussen Tabadila en de gemeenten aan te halen, met speciale aandacht voor de stand van zaken nu in Tabadila. Tijdens het gezellig samenzijn konden ze met de bewoners Molukse- en Nederlandse liedjes zingen en genieten van lekkere Molukse hapjes.

De heer Ruud Saya, penningmeester van de Stichting heette de burgemeesters van harte welkom en haalde aan dat Tabadila nu binnen één week 4 burgemeesters op bezoek heeft gekregen. Hij doelde op het bezoek van de burgemeester van Ambon met zijn delegatie op 22 februari jl.
Mevrouw Pattikawa schetste in het kort de ontstaansgeschiedenis van Tabadila en haalde aan dat Tabadila zonder subsidies draait. Sinds 2013 heeft het bestuur een aantal activiteiten in goede samenspraak met vrijwilligers opgepakt voor de bewoners. Maar ze vroeg nu wel een bijdrage voor een excursie naar de Landelijke Molukse ouderendag te Barneveld in juni 2014 voor de bewoners en de andere 1e generatie Molukse ouderen om van die dag te kunnen genieten.
Ruud vertelde over de activiteiten in Tabadila: de Open Tafel, Bingo en Mandala-tekenen. De Open Tafel en Bingo, die aanvankelijk alleen voor bewoners werden georganiseerd, worden nu ook door Nederlandse deelnemers bezocht.
Secretaris Evie Malawauw begeleidde de burgemeesters tijdens de rondleiding door Tabadila en vertelde aan hen over de huidige stand van zaken en over de toekomstplannen. Zij namen een kijkje in een van de twaalf appartementen. Alle drie burgemeesters kwamen aan het woord en bedankten de bewoners, vrijwilligers en het bestuur voor deze ontmoeting, zij ontvingen aan dit bezoek een Moluks aandenken.
Mevrouw Demmers die vanwege haar andere verplichtingen weg moest werd zingend uitgeleide gedaan. De heer Van der Zwaag was onder de indruk, hij was ook in Westkapelle geweest bij het indrukwekkende theateroptreden van Delta ‘De Vrouwen van het kamp Westkapelle’ en bij de onthulling van het Moluks Monument op de dijk in Westkapelle. Met het lied ‘Gandong e’ werd hij uitgezwaaid. Ook burgemeester Bergmann was onder de indruk dat de Molukse ouderen op leeftijd samen genieten met steun van vrijwilligers en het bestuur.Hij gaf daarmee een groot compliment. Na met de Kataredji (een polonaisedans) meegedaan te hebben samen met vrijwilligers en bestuur werd ook het bezoek van burgemeester Bergmann afgesloten door samen het lied “Pulang é sampai bertemu lagi”: “Wel thuis tot de volgende keer” te zingen.
Er kan terug worden gekeken op een geslaagde kennismaking van drie burgemeesters met de bewoners van Tabadila, allen hebben het bijzonder gevonden. Ze hebben samen met hen kunnen praten, samen kunnen zingen en dansen.

Regionale bijeenkomst in Leerdam

De voorlichting in Leerdam werd op 15 februari bezocht door vertegenwoordigers van de ouderengroepen uit Alpen aan den Rijn, Krimpen aan den IJssel en Moordrecht. Bijzonder was hier de aanwezigheid van de jongerenorganisatie ‘Masa Depan’, de toekomst. In de nabije toekomst gaat LSMO graag met deze jongeren in gesprek. Ook uit Alphen en Moordrecht deden jongeren van de derde generatie mee aan de groepsgesprekken. Van Stichting Welzijn was mantelzorgconsulent Lia van de Water aanwezig. Met deze stichting en de ouderengroep in Leerdam kunnen we bespreken wat we nog meer kunnen doen voor de Molukse ouderen in Leerdam. De lokale pers is deze ontmoeting in ieder geval opgevallen.

Bijeenkomst Leerdam 2

Ale rasa, Beta rasa, thema van bijeenkomst in Den Bosch
“Ale rasa Beta rasa …omkijken naar elkaar…..hoe vanzelfsprekend is dit nog..?
‘Wij van het Moluks Comité Tenaga hebben deze uitspraak gekozen als thema voor onze volgende activiteit: Mantelzorg in de Molukse gemeenschap op zaterdag 8 februari 2014..’

Zo luidde de oproep om deel te nemen aan de voorlichtingsbijeenkomst in Den Bosch. De Molukse kerk was daar de locatie waar de deelnemers welkom werden geheten. De dagactiviteiten voor de Molukse ouderen worden ook in de kerk gehouden en door de kerk ondersteund. Vertegenwoordigers van de ouderenwerkgroepen uit Vught en Waalwijk waren aanwezig. En ook de ouderen zelf kwamen mee en deelden hun ervaringen.

Ale rasa berta rasa

Voorlichter Magda Wallenburg doet verslag van haar workshop

Veranderingen in de zorg, gepresenteerd in Wormerveer
In Wormerveer is naast het thema Ouderen in Veilige Handen aandacht besteed aan de vele veranderingen in de zorg. Welke vormen van zorg vallen onder de AWBZ – die vervangen wordt door de Wet Langdurige Intensieve Zorg- , de Wmo en de Zorgverzekeringswet? Hoe kunnen de ouderen opgevangen worden, als het zorgcentrum waar ze tot nu terecht konden, gaat sluiten? Het onderstaande overzicht van het Ministerie van VWS is in e voorlichting gebruikt.

Verandereing in de zorg

Na afloop was er gelegenheid om na te praten, maar niet voordat de toneelgroep Delta Dua optrad met een stuk dat ons na doet denken over wat verstaan en ervaren wordt als goede zorg.

Ouderen in Veilige Wormerveer
Grote belangstelling in de regio Wormerveer voor het thema ‘Ouderen in Veilige handen’
Voorlichting dementie en de beleving van Molukse ouderen in Assen
Het jaar 2014 openden we met een voorlichtingsbijeenkomst in de Molukse kerk Rehoboth in Assen. Daar kwamen vrijwilligers, allemaal lid van verschillende Molukse kerkorganisaties, bijeen om te luisteren naar voorlichting over dementie. De meest voorkomende vormen, de symptomen en de fasen kwamen aan de orde. Daarna werden ervaringen uitgewisseld en handreikingen geboden over hoe om te gaan met dementerende familieleden. De Assense vrijwilligers werden versterkt door de vrijwilligers uit Hoogeveen. Op 1 maart zullen ze allemaal weer aanwezig zijn op de regionale dag in Hoogeveen.

Nieuws december 2013

Eerste inzameling voor verdubbeling via Premieplan in Hoogeveen
Mima Mailissa, Ouderengroep Hoogeveen

Via LSMO konden we gebruik maken van Premieplan, een programma van de NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk). De opbrengst van een door ons georganiseerde inzamelingsactie wordt door dit programma verdubbeld. Ons doel was een programma samen te stellen dat klinkt als een klok voor het Kerstdiner van de Molukse en Indische Ouderen in Hoogeveen. Na een paar laatste checks met LSMO over de te volgen procedure gingen we aan de slag. We trommelden alle dames van de Werkgroep Ouderen bijeen. Ook enkele mannen dachten met ons mee. Over het maken van de hapjes en koekjes waren we het snel eens. Loempia’s, pasteitjes, spekkoek en sponscake zouden we maken want dat waren volgens ons de snacks die aan zouden slaan. Al gauw waren de taken verdeeld. De mannen hielpen met het verspreiden van flyers en bestellijsten. Aankonding via Facebook werd geregeld. We maakten flink reclame en besloten vanuit de Stichting Salawaku te verkopen. Iedere week hebben verschillende gebruikers van de Stichting op vaste avonden hun aktiviteit. Die mensen zouden onze hapjes vast wel kopen.
Het was best spannend en vol verwachting stalden we de gebakken snacks de eerste avond uit. De koekjes werden mooi gedrapeerd op een prachtige hoge glazen schaal. Een van de dames van de ouderengroep had kaartjes gemaakt met de prijzen van de snacks en koekjes. Het zag er allemaal heel aantrekkelijk uit. We bleven tot half 10 en hadden niet echt veel verkocht. De beheerders van Salawaku namen de verkoop over en wij gingen naar huis. De volgende ochtend keek ik op mijn telefoon en zag een sms bericht van een van de beheerders: na 23.00 alles uitverkocht!. Dat was natuurlijk een enorme boost voor ons. Daarna stroomden de bestellingen binnen. We zijn een paar weken verder en wonder boven wonder hebben we ons limiet gehaald. Dankzij Premieplan konden we onze ouderen een mooi kerstdiner aanbieden.

Premie plan H veen1 - kopie

Genieten van de koekjes van de inzamelingsactie voor het kerstdiner.

Themadag Ouderen in veilige handen van het NOOM

De themadag Ouderen in veilige handen, georganiseerd door het NOOM, vond plaats op vrijdag 22 november 2013 in Breukelen. Zoals gebruikelijk was de belangstelling weer groot: circa 80 vrijwilligers namen deel. Zij zijn actief in het houden van spreekuren voor de ouderen en het deelnemen aan huisbezoekprojecten, cliëntenraden, wmoraden, ontmoetings- en dagverzorgingsprojecten. Ook veel gespreksleiders waren aanwezig. Mw. Aaf Tiems, projectleider op het Ministerie van VWS gaf als start van de dag een korte samenvatting van het Actieplan Ouderen in veilige handen en de stand van zaken daarvan. De voorlichtingscampagne waar het NOOM aan deelneemt vormt een onderdeel van dit totaalplan. Daarna was er in het ochtendprogramma veel ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinator van lidorganisatie LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen) maakte een terugkoppeling uit de groepen.
In het middagprogramma konden de deelnemers kiezen uit drie workshops. Notaris Jaap van der Hammen (vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) besprak aan de hand van een concrete casus de risico’s op financieel misbruik bij ouderen. Hij gaf tevens adviezen hoe misbruik te voorkomen en tegen te gaan. Ook Saadia Daouairi, projectleider bij Kenniscentrum Emancipatie Dona Daria in Rotterdam, nam een concrete praktijksituatie. De derde workshop werd ingevuld door Chris Matitahatiwen en Joke Sapuletej, respectievelijk werkzaam als opbouwwerker en ouderenadviseur en betrokken bij Rumah Orang Tua Tua (Molukse dagopvang in Moordrecht). Zij lieten de aanwezigen goede voorbeelden zien van hoe je als organisatie kunt werken aan ondersteuning van mantelzorgers. (kijk op www.netwerknoom.nl voor het verslag van deze dag)

Oderen in veilige handen - kopie

Joke Sapuletej en Chris Matitahatiwen verzorgen workshop ondersteuning van mantelzorgers.
Regionaal Moluks-Indische ouderendag in Venlo

Stefanie Hehalatu, Werkgroep Molukse Ouderen Limburg*

Op zaterdag 7 december heeft de provinciale jaarafsluiting voor de Moluks-indische ouderen in Limburg plaatsgevonden in Venlo. Er waren ongeveer 90 deelnemers, waaronder ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers. Dit jaar hebben we een eerste stap gemaakt om de derde generatie bij de organisatie van deze dag te betrekken. Na overleg met verschillende samenwerkingspartners is besloten om de uitvoering over te laten aan de derde generatie. In klederdracht stonden de jongeren om 11.00 uur klaar om de gasten te ontvangen.
Het eerste gedeelte van de dag stond in het kader van het thema Ouderen in Veilige handen. Er is een presentatie gegeven over de campagne met als doel het onderwerp te lanceren. Naar horen zeggen is het onderwerp veilig geland. Mensen zijn geinteresseerd geraakt en binnen verschillende wijken in Limburg, zal er een themabijeenkomst worden gehouden, o.a. in Venlo, Sittard, Geleen en Maastricht. Nog dieper zal dan op de subthema’s binnen Ouderen in Veilige handen worden ingegaan. Tijdens de presentatie is ook aandacht besteed aan dementie. De korte film Leven met Alzeimer van LSMO is getoond. Deze film heeft veel indruk gemaakt, vooral bij de tweede en derde generatie.
In de middag waren optredens van de Pencak Silat groep Sehati Venlo en de kinderen van MOVES102 o.l.v Ebby van Holland- Pieck. De laatstgenoemden hebben laten zien dat Zumba een leuke manier is om in beweging te blijven. Ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers kwamen er dus niet onder uit om ook te gaan bewegen. Zelfs in kain kebaya hebben de dames meegedaan. De bingo ontbrak niet in het programma en de dag werd natuurlijk afgesloten met een warme maaltijd en een dansje onder begeleiding van de huisband uit Venlo. Al met al een geslaagde dag. De verbinding tussen de 1e,2e en de 3e generatie is gelegd, de brug is gebouwd. Lain sayang lain!

*i.s.m. Stichting Moetiara Maloekoe, Stichting Huis voor de Zorg Sittard, (Platform Allochtone Zorgvragers, Platform Mantelzorg Limburg), Partners in Welzijn Geleen, Rumah Selamat Datang Venlo, Stichting Merpati Geleen, Stichting Permata Echt, Stichting Pelita, Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen

Noom Venlotot

Moluks-Indische ouderendag in Venlo.

Voorlichting in Leerdam

De afspraak om naar Leerdam te komen om voorlichting te geven en om met de ouderen het jaar af te sluiten, werd al vroeg in het jaar gemaakt. Bij aankomst in het wijkgebouw ‘Benang Radja’, zaten de ouderen al achter de tafels met verschillende lekkernijen.
Na een introductie van de ouderenwerkgroep werd de film ‘Wie zorgt er later voor mij’ van LSMO getoond. De film laat een aantal voorbeelden zien van hoe Molukse ouderen het liefst oud willen worden. Thuis, dichtbij familie, in de eigen omgeving en het liefst omringd door bekende mensen die de taal spreken. Wat zouden de zorgwensen van de Molukse ouderen in Leerdam zijn en wat is er nodig en mogelijk om aan deze wensen te voldoen? Verschillende thema’s kwamen aan de orde, waaronder de komende veranderingen in de zorg, wat onder goede zorg verstaan kan worden, de campagne ouderen in veilige handen en wat nodig is om een goed plan te maken ter voorbereiding van een gesprek met gemeenteambtenaren. De ochtend vloog voorbij. Na verschillende vragen en opmerkingen is besloten in het vroege voorjaar terug te komen naar Leerdam om dieper op de thema’s in te gaan. Met de traditionele kerstbingo en een heerlijke Chinese maaltijd werd de middag afgesloten. De ouderenwerkgroep in Leerdam heeft voor en met de ouderen een mooie jaarafsluiting verzorgd.

Leerdam - kopie

Aandacht voor de film Wie zorgt er later voor mij in Leerdam.

Kerstdiner Werkgroep Ouderen Ana Upu in Lunteren

De Werkgroep Ouderen van Ana Upu organiseerde in samenwerking met de Kookgroep van
Huiskamer Tenang Senang een kerstdiner op dinsdag 17 december 2013. Het werd een gezellige avond met op het menu heerlijke Molukse en Nederlandse gerechten. De ouderen van de Huiskamer Tenang Senang zongen met veel enthousiasme 2 liedjes, “Api Indjil trus menjala” en “Gandong”. De avond werd muzikaal omlijst door de band Harry & Friends. Genodigden waren de Molukse ouderen (70+) uit Lunteren/Ede e.o, vrijwilligers van het Moluks ouderenwerk en hun partners. Verder werden ook de medewerkers van Senioren Welzijn Organisatie Ede (SWO) en bestuursleden (oud en nieuw) van stichting Ana Upu uitgenodigd. De Landelijk Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO) werd vertegenwoordigd door Jeanny Vreeswijk-Manusiwa. Zij kwam met de belangrijke mededeling dat het Oranjefonds een bijdrage heeft toegekend voor het project ‘Verhalentafel, Ontmoeting in Lunteren: Molukse en Nederlandse ouderen delen verhalen’. LSMO gaat dit project uitvoeren in samenwerking met de Werkgroep ouderen Ana Upu. Direct in het nieuwe jaar zal het werkplan worden opgezet. Een fotoverslag van het kerstdiner is te vinden op www.ana-upu.nl

Lunteren - kopie

Ouderen en vrijwilligers van Werkgroep ouderen Ana Upu, Lunteren

Nieuwjaarswens

Ondanks het feit dat LSMO vanaf 2014 geen subsidie meer ontvangt van de rijksoverheid, gaat de organisatie door met haar werkzaamheden. Het LSMO netwerk is de laatste jaren enorm gegroeid. Als lidorganisatie van het NOOM maakt LSMO deel uit van de CSO, de Koepel van Ouderenbonden. Hiermee zijn niet alleen de lijnen naar het ministerie van VWS kort, maar ook naar bijvoorbeeld patientenorganisaties en organisaties die gaan over Persoonsgebonden budget (Per Saldo), clientenraden (LOC) en pensioenen (NVOG). In 2013 is LSMO lid geworden van de NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk). Hierdoor doet ze mee aan het Premieplan programma waarbij ouderenwerkgroepen een aanvraag in kunnen dienen om de opbrengst van hun inzamelingsactie te verdubbelen. Stichting Pelita, Woonzorgcentrum Raffy en Forum zijn de instellingen waar LSMO eveneens nauw mee samenwerkt.
Minstens zo belangrijk als de contacten met derden, zijn de contacten met de ouderenwerkgroepen in het land. In 2014 gaan we weer het land in om voorlichting te geven, deskundigheidsbevordering te organiseren, maar vooral willen we in contact met elkaar blijven. Er voor elkaar zijn blijft de belangrijkste drijfveer voor het werk dat we doen. Dit is niet het gevolg van de voortdurende crisis, maar ons van huis uit met de paplepel ingegeven. LSMO spreekt de wens uit om ook in 2014 het netwerk te versterken dat bestaat uit vrijwilligers en professionals die zich op lokaal, regionaal en landelijk niveau inzetten voor zorg en welzijn ten behoeve van Molukse maar ook andere ouderen.

nieuwjaar
Voor nu wensen wij u een spetterende jaarwisseling en een gezond,
gezegend, gelukkig en inspirerend 2014 toe.

LSMO Nieuws november 2013 

Molukse Mantelzorgdag 2013

Voor de zesde keer werd de jaarlijkse Molukse mantelzorgdag gehouden in Rumah Maluku in Barneveld. In het atrium van het vorig jaar geopende appartementencomplex voor Molukse senioren kwamen ruim 120 mensen bijeen om te genieten van een heerlijke verwendag. Met dank aan de bewonerscommissie, het bestuur en de vele vrijwilligers van Rumah Maluku werd deze dag weer tot een groot succes. Muzikale omlijsting werd verzorgd door Harry Loppies & Friends en de technische ondersteuning lag in handen van Agoes Peilouw. Mantelzorgers, maar ook vrijwilligers en ouderen die op een of andere wijze ook mantelzorger zijn, konden terug kijken op een bijzondere ontmoeting.

De dag startte met voorlichting over de campagne Ouderen in Veilige handen. Na een aantal voorlichtings- en gespreksrondes en een training voor gespreksleiders, besloot LSMO dit thema uitvoerig onder de aandacht te brengen tijdens de landelijke Molukse mantelzorgdag. Gebleken is namelijk dat er wel degelijk behoefte is om over dit onderwerp te spreken. Voor Indo Radio kwam John Oltmans om een interview af te nemen met Colin Goudappel van Stichting Huiselijk geweld, Crams Nikijuluw voorzitter van LSMO en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, voorlichter van het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten). Grace Tanamal, PvdA lid van de Tweede Kamer, was aanwezig om deze dag bij te wonen en om aan te geven dat Molukse zorginitiatieven in Den Haag niet onopgemerkt zijn gebleven.

MZdag BveldFoto’s Ana-Upu.nl

Delta Dua en het thema ouderenmishandeling

De toneelgroep Delta Dua beeldt na de presentatie uit hoe vanzelfsprekende zorg uitmondt in wanhoop. Nel Leikatompessy, actrice in één van de TV commercials van de campagne rondom ouderenmishandeling, speelt hoe ze als petekind dagelijks naar haar peetvader gaat om te kijken hoe het met hem gaat. Daarnaast zorgt ze ook voor haar bejaarde vader. Beiden piekeren er niet over om naar een verzorginshuis te gaan. Ze laten dit op overduidelijk Molukse wijze horen. Haar broers zeggen dat dit wel moet gebeuren, maar Nel krijgt het niet over haar hart. De beide mannen rekenen na de dood van hun vrouw nu eenmaal op haar zorg. Ze geeft toe dat het zwaar is, maar ze zit ook om een andere reden aan deze zorg vast. Van het pensioen van haar vader betaalt ze een lening af… Aan het eind van het stuk geeft ze toe dat ze hulp moet zoeken, liever eerst via LSMO. Het stuk begint met het lied ‘Ik heb eerbied voor jouw grijze haren’ en de aanwezigen zingen eerst aarzelend maar daarna toch wel vrolijk mee. Verder in het stuk, als de situatie wat beklemmender wordt, klinken Molukse melodieen. Het wordt muisstil in de zaal.

Het najaar in notendop

Voordat de winter echt aanbreekt, blikken we nog even terug naar enkele mooie activiteiten waar LSMO het afgelopen najaar aan deel heeft genomen. Zo hebben onze ouderen in Hoogeveen en Lunteren bijzondere bijeenkomsten meegemaakt. Tijdens het LSMO studieweekend is het raamwerk voor het programma in 2014 besproken met de verschillende vertegenwoordigers van het Molukse ouderenwerk. Tevens heeft LSMO met input van de lokale ouderenorganisaties haar beleid uitgezet voor 2014 – 2016. Hierover meer in een van de volgende nieuwsbrieven. En de training voor de voorlichting Ouderen in veilige handen heeft plaatsgevonden.

Voorlichting Ouderen web
Voorlichting Ouderen in Veilige handen

De 50plusbeurs was weer een succes en in het zuiden van het land werd tijdens een regionale dag voorlichting gegeven over en voor Molukse mantelzorgers in Limburg. We attenderen u nogmaals op het Premieplan waar u een verdubbeling van uw inzameling voor een activiteit met de ouderen aan kunt vragen. En we doen kort verslag over het werkbezoek van staatssecretaris Van Rijn aan de samenwerkende ouderenbonden waar het NOOM er één van is.

Hoogeveen

Op 6 september openden oud-wethouder Schouten en de heer M. Seleky een expositie van Gerard van de Weerd in Theater De Tamboer in Hoogeveen. De expositie toonde de volledige collectie werken die de Hoogeveense kunstenaar in 2009/2010 maakte over de eerste generatie Molukkers in Hoogeveen. De tentoonstelling was een initiatief van de Stichting Salawaku en Gerard van de Weerd in samenwerking met Museum De 5000 Morgen en was onderdeel van de Molukse Culturele Manifestatie op zaterdag 21 september in De Tamboer.
(bron: regiohoogeveen.nl)

wethouder en Seleky web
Oud wethouder Schouten en dhr.M. Seleky
Lunteren

In Lunteren kwamen in het gebouw van Stichting Ana Upu, Nederlandse en Molukse ouderen tijdens een gezellige avond op 11 september bijelkaar. De Culturele Ontmoetingsavond werd een doorslaand succes. Met 115 betalende bezoekers was de opkomst boven verwachting. De loterijverkoop bracht ook een aanzienlijk bedrag op. Met dank aan de Lunterse middenstand voor de mooie prijzen. Door de muzikale inbreng van Staccato en Los Talapas werd het een sfeervolle avond. De muziek werkte aanstekelijk, want de dansvloer was continu bezet. Ook  de heerlijke Molukse en Nederlandse cakes en hapjes vonden gretig aftrek. De samenwerking verliep uitstekend en verdient navolging.  Aan het einde van de  avond was iedereen het over eens dat dit evenement voor herhaling vatbaar was.  (bron: ana-upu.nl)

50plusbeurs web

50plusbeurs in Utrecht

Evenals vorig jaar verzorgde LSMO een programmaonderdeel tijdens de 50plusbeurs in Utrecht. Als lidorganisatie van het NOOM was LSMO aanwezig op de informatie en ontmoetingsstand. Op woensdag 18 september was er een Molukse middag waarin Rocky Tuhuteru in gesprek ging met Sonja Albinus, Charley Bakker en Zephania Stokkermans. Zij zijn medewerkers van Woonzorgcentrum Raffy en hebben deelgenomen aan de cursus ‘Handleiding in de zorg aan Indische en Molukse ouderen. Cursusleider Crams Nikijuluw vulde het gesprek aan. Hij verzorgt de cursus samen met collega Magda Wallenburg.

Rocky Tuhuteru web
Sonja Albinus, Zephania Stokkermans, Charley Bakker, Crams Nikijuluw in gesprek met Rocky Tuhuteru

In het andere deel van het gesprek vertelden Nesli Celik van woonzorgcentrum Lale en Christina Harrevelt over de koffer ‘Zien en Herinneren’. Een spelkoffer voor Turkse en Surinaams, Antilliaanse ouderen, die naar voorbeeld van de Molukse koffer is ontwikkeld. Veronique Tubee van Actiz Kleurrijke zorg en van Bersama Kuat (koepel van Moluks Indische huizen), benadrukte het belang van de ontwikkeling van deze cultuurspecifieke zorgproducten. Op de laatste dag van de beurs verzorgden alle lidorganisaties van het NOOM een programma onderdeel. Victor Joseph sprak met jonge Molukse mantelzorgers en met Tweede Kamerlid voor de PvdA, Grace Tanamal over mantelzorgers als schakel tussen formele en informele zorg.

50plusbeurs2 web

Regionale werkgroep Molukse ouderen in Limburg

Een dag voor Molukse mantelzorgers uit de provincie Limburg werd in Geleen georganiseerd op 26 oktober. Stefanie Hehalatu, adviseur bij Huis voor de Zorg, stelde een mooi programma samen waarin voorlichting werd gegeven over dementie en mantelzorg. Iris Partouns van Alzheimer Centrum Limburg ging in op de symptomen en gevolgen van dementie. De maatregelen vanuit de overheid werden toegelicht door Grace Tanamal, PvdA Tweede Kamerlid. Jonge Molukse mantelzorgers deelden hun ervaringen. LSMO gaf voorlichting over Ouderen in Veilige Handen. Andere deelnemende instellingen waren Platform Allochtone Zorgvragers, Platform Mantelzorg Limburg, Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek en Werkgroep Molukse ouderen Limburg. Ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers waren 26 oktober aanwezig en waren onder de indruk van een afwisselend programma. De dag werd afgesloten met ontspanningsoefeningen door Jeanette Verbooy- Tatipatta en toepasselijke Molukse muziek.

voorlichting Geleen web
Voorlichting in Geleen

Premieplan

In een eerdere nieuwsbrief attendeerden we u al op Premieplan. Het lidmaatschap bij de NOV (Vereniging Nederlandse organisaties Vrijwilligerswerk) geeft onze ouderenwerkgroepen de mogelijkheid om gebruik te maken van het programma ‘Premieplan’. Als u namelijk zelf geld inzamelt om een activiteit uit te kunnen voeren voor ouderen, kan uw netto opbrengst door Premieplan verdubbeld worden. De aanvragen ten behoeve van Molukse ouderen worden door LSMO beoordeeld. Tussen de datum van aanvraag en inzameling moet 4 weken zitten. Voor 2013 is het budget om te verdubbelen nog maar zeer beperkt. Voor 2014 kunt u denken aan een uitstapje, een gezellige dag of een heerlijk diner. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de kosten voor een bus naar de Pelita landelijke ouderendag in Barneveld. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op en kijk op www.premieplan.com

PremiePlan web

Staatssecretaris Van Rijn op werkbezoek bij de ouderenbonden

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) kwam op 5 november jl. op werkbezoek bij de samenwerkende ouderenbonden PCOB, Unie KBO, NVOG en NOOM en liet weten niet om de ouderenorganisaties heen te kunnen en te willen.

Tijdens het werkbezoek kregen Van Rijn en zijn ambtenaren de gelegenheid om aan de verschillende informatiestands kennis te maken met het werk van de ouderenbonden. Over de vrijwillige ouderenadviseurs, de hulp bij belastingaangifte, over preventie en over lokale belangenbehartiging werd hem in het kort iets verteld. Maar ook over het Nationaal Programma Ouderenzorg en er was een stand waar hij over nieuwe woon en zorgvormen voor migranten werd geinformeerd. Aan laatstgenoemde stand kreeg Van Rijn het boek ‘Verhalen van veerkracht. Oudere migranten aan het woord over gemeenschappelijk wonen, gezelligheid en gezondheid’, aangeboden door Fred May, coördinator van het NOOM, Najia Aabid van kenniscentrum Woonsaem in Amsterdam en Yvonne Witter van Aedes-Actiz en auteur van ‘Verhalen van Veerkracht’.

van Rijn web

Tijdens een gesprekstafel werd met vertegenwoordigers van de bonden verder gepraat over onder andere mogelijke gevolgen voor de kwetsbare ouderen in de transitie van AWBZ naar Wmo. Over wat mogelijk is aan preventie, over het Nationaal Programma Ouderen in Nijmegen en over het belang van cultuursensitiviteit. Vertegenwoordigers van het NOOM, Freddy May en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa namen deel aan het gesprek en uitten hun zorg over het voortbestaan van de vele dagopvang en huiskamerprojecten voor oudere migranten die nu nog vanuit de AWBZ betaald worden. Hoe zorg je ervoor dat de gemeenten deze vorm van zorg overnemen. Van Rijn ziet voldoende kansen om te kijken naar wat nodig is om langer thuis te wonen. Hoe kwetsbaarder de oudere is, des te meer maatwerk er moet komen. En voor de burger moet het niet uitmaken uit elk potje het geld komt.

Verder zei Van Rijn de ouderenorganisaties nodig te hebben als het gaat om de vormgeving van de participatiemaatschappij. De ouderenorganisaties zijn bereid de staatssecretaris in zijn plannen voor de hervorming van de langdurige zorg steun te geven, maar zien ook een andere kant van de medaille.  “Door voortdurende bezuinigingen wordt er een zware claim gelegd op mantelzorgers en vrijwilligerswerk. Daar maken de organisaties zich ernstige zorgen over. Het is van belang dat de overheid zich bewust is van de gevolgen die alle maatregelen veroorzaken, zeker voor de meest kwetsbare groepen”, aldus Wim van Minnen, directeur van de CSO. “Er was duidelijk een luisterend oor bij de Staatssecretaris, die heeft toegezegd de ouderenorganisaties actief bij de uitwerking van zijn plannen te betrekken. En daar gaan wij hem zeker aan houden”, aldus Van Minnen.

NOOM vertegenwoordigers web
Het NOOM goed vertegenwoordigd tijdens het werkbezoek

6 juli
Studiedag bij Forum in Utrecht

Vertegenwoordigers van 12 verschillende wijken kwamen op 6 juli bijeen om bijgepraat te worden over de actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn. Juan Seleky verzorgde een presentatie over de transitie van AWBZ naar de Wmo. Hiermee heeft hij een kijkje gegeven in de keuken van het gemeentelijk beleid in Breda. U kunt de presentatie digitaal bij ons opvragen. Daarna zijn een aantal handvatten gegeven om het overleg met de gemeente aan te gaan. Verheugd zijn we om te horen dat enkele werkgroepen al in overleg zijn, samenwerkingspartners hebben en eigen plannen aan het maken zijn. Stuk voor stuk goede voorbeelden die straks uitgewisseld kunnen worden. Verder zijn de plannen van LSMO voor 2013 en 2014 besproken. Verschillende voorlichtingscampagnes gaan in het najaar starten. Bijvoorbeeld over ‘Ouderen in veilige handen’ maar ook over ‘Signaleren van en omgaan met dementie’.  De aanwezige vertegenwoordigers gaan zich beraden over de onderwerpen die volgens hen ook op de agenda gezet moeten worden. Met hun input stellen we het programma samen voor ons studieweekend op 27 en 28 september.

LSMO voelt zich bijzonder vereert dat gemotiveerde vrijwilligers uit de verschillende wijken gehoor hebben gegeven aan de oproep om op een warme zomermiddag bijeen te komen om van gedachten te wisselen over goede zorg en welzijn voor onze ouderen. En wel voor de alleroudsten als ook voor de tweede generatie ouderen.

Lsmo vertegenwoordigers
LSMO vertegenwoordigers: Appingedam, Assen, Wierden, Opheusden, Lunteren,
Elst, Krimpen ad IJssel, Den Bosch, Maarssen, Leerdam, Moordrecht

50plusbeurs 17 t/m 21 september te Utrecht
Ook dit jaar zal LSMO weer aanwezig zijn op de 50plusbeurs in Utrecht. In de ruime stand van het NOOM zal weer volop ruimte zijn om informatie uit te delen en uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en te genieten van alles wat er op de beurs te zien en te doen is.
Via LSMO kunnen de ouderen, hun begeleiders en andere belangstellenden die verbonden zijn aan het ouderenwerk weer vrijkaarten bestellen. Dit kan pas vrij kort voor aanvang van de beurs. Neemt u tegen die tijd even contact op met LSMO om af te spreken hoe ontvangst van de kaarten het best geregeld kan worden. Momenteel wordt gewerkt aan een Moluks programma, waarover u later meer hoort.

activiteiten clip image002 0000


29 juni
Pelita Landelijke Molukse Ouderendag

Voor de tiende keer kwamen ouderen uit het hele land op 29 juni bij elkaar in de Veluwehal te Barneveld. De Pelita Landelijke Molukse Ouderendag was ook dit jaar weer een succesvolle ontmoetingsdag. Ruim voor aanvang kwamen de bussen aan, werden de stands ingericht en klonken bekende melodieën.

Na de openingswoorden van directeur Harriet Ferdinandus, werd het woord overdragen aan Grace Tanamal. Grace is Tweede Kamer lid voor de PvdA fractie. Zij kon zich op deze dag aan de ouderen voorstellen en droeg daarbij het volgende gedicht van dhr. A.O. (oom Bram) Pattinama voor:

Tanah Airku Mijn vaderland
Ambon, tanah jang kutjinta, Hoe kan ik Ambon vergeten,
tanah tumpah darahku, ‘t land met zijn groene palmentooi?
siang dan malam s’lalu kuminta, Dat mag de wereld zeker wel weten,
kurindu pulang padamu! mijn land is zo klein, maar zo mooi!
Bajangan setiap hari, Ambon, ik blijf van je hoûen;
pokok njiur melembal, jij bent voor mij alles waard.
Maluku tinggal disanubari, Nooit zal mijn liefde voor je verflauwen,
sunggu Maluku permai! zolang ik mag leven op aard!
Sioh Maluku, sioh Maluku, Schoon Molukken, Schoon Molukken,
engkau tinggal dalam hatiku. in gedachten ben ik steeds bij jou.
Sioh Maluku, sioh Maluku, Schoon Molukken, Schoon Molukken,
ta’ kulupa sampai adjalku! Want ik zweer je mijn leven lang trouw!

Een verrassing was het optreden van Empat Serangkai met Julya Lo’ko, Maria, Regina en Victor Lekransy, Anna Makaloy en Jeffrey Sopacua. Met op de achtergrond beelden uit de tijd van de woonoorden, geleverd door de Stichting Moluks Historisch Museum(MHM), brachten zij liedjes uit de Kompenie, die uit volle borst meegezongen werden door de zaal.
Traditiegetrouw werd de informatiestand van LSMO goed bezocht. Met verschillende ouderenwerkgroepen zijn weer nieuwe afspraken gemaakt. En velen meldden zich nog aan voor de informatiedag die een week later op 6 juli plaats vond.
activiteiten 4 foto
Grace Tanamal                                     EmpatSerangkai, achtergrondfoto Stichting MHM
Foto’s: Ed Roso

Handreiking in de zorg
Woonzorgcentrum Raffy, Museum Maluku, rcs LINX (Ron Habiboe) en LSMO hebben materiaal samengesteld voor de Cursus ‘Cultuurspecifieke zorg aan Indische en Molukse ouderen’. Aan de hand van deze cursus maken medewerkers van de Bersama Kuat Huizen (Raffy, Patria, Rumah Saya, Rumah Kita en Nieuw Beekvliet) kennis met de Molukse en Indische cultuur en geschiedenis om zo meer inzicht te krijgen in de relatie tussen het verleden en het hedendaagse gedrag van de ouderen. Door middel van het materiaal dat tijdens de cursus wordt gebruikt, worden medewerkers tevens gestimuleerd en gemotiveerd om meer te weten te komen over de achtergronden van de bewoners. Bij het samenstellen van de scholing is gebruik gemaakt van bestaand materiaal, waar een eigen invulling aan is gegeven. De vormgeving van het materiaal is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

4 logos

LSMO en de ontwikkelingen in de zorg
Eind april heeft staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor de hervorming van de langdurige zorg gepresenteerd. Het kabinet wil dat de veranderingen in de Wmo in 2015 worden ingevoerd. Dat betekent dat de gemeenten hierin een belangrijke rol krijgen. Delen van de AWBZ zorg worden gedecentraliseerd naar de Wmo. Gemeenten worden hierdoor nog meer verantwoordelijk gesteld voor de ondersteuning van burgers die zich niet meer helemaal zelf kunnen redden. De plannen van het kabinet zijn erop gebaseerd dat mensen eerst zelf en met hun sociale omgeving een oplossing proberen te vinden voor hun behoefte aan ondersteuning. Als dat niet lukt kunnen ze een beroep doen op gemeenten en/of zorg via de zorgverzekeraar en alleen als er geen alternatief is, komen ze in aanmerking voor zorg via de kern-AWBZ. Verschillende vormen van zorg worden per 2015 dus verdeeld in zorg vanuit de Wmo, de nieuwe kern-AWBZ en de zorgverzekeringswet.

LSMO volgt deze ontwikkelingen op de voet en wordt van informatie voorzien door het NOOM en de koepel van ouderenorganisaties en haar vele partners. Voor ons is van belang dat we ondanks de veranderingen in de zorg toch blijven kijken naar de zorgwensen van Molukse ouderen en hun sociaal netwerk, waaronder de verschillende ouderenwerkgroepen, de vrijwilligers, de mantelzorgers en alle andere betrokkenen. Hiervoor is de komende tijd vooral de gemeente een belangrijke gesprekspartner. Om met de gemeente aan tafel te kunnen zitten voor het bespreken van een goed plan waarin welzijn en zorg aan elkaar gekoppeld worden, moet kennis over de laatste ontwikkelingen bijgehouden worden.  LSMO wil u graag over die laatste ontwikkelingen informeren maar is ook benieuwd naar uw ideeen over de toekomstige ouderenzorg. Daarom nodigen we u van harte uit op onze studie/informatiedag:

Datum zaterdag 6 juli
Tijd 13.00 – 16.00 uur
Plaats Forum Kanaalweg 86  3533 HG Utrecht

Humanitas ontmoet Molukse ouderen in Capelle aan den IJssel

Eind vorig jaar werden in het kader van een samenwerkingsproject van Raffy en Stichting Pelita contacten tussen Humanitas, locatie de Evenaar en de Molukse ouderenwerkgroep in Capelle aan den IJssel na enige tijd van radiostilte weer aangehaald. Over dat samenwerkingsproject, Djalan Pienter genaamd,  leest u meer in de volgende nieuwsbrief. Om erachter te komen of en welke zorgvragen er leefden onder de Molukse ouderen in Capelle, werd een kennismakingsontmoeting voorbereid. Hiervoor werd een werkgroep geformeerd, bestaande uit de coordinatoren van de ouderenwerkgroep, medewerkers van de Evenaar en medewerkers van genoemd samenwerkingsproject, Djalan Pienter. Uiteindelijk vond de ontmoeting plaats op 5 juni jl. in het gebouw van Stichting Nunu Mahua. De Evenaar verzorgde de lunch, de ouderen verzorgden de versnaperingen en de dag werd muzikaal afgesloten. Ook waren aanwezig de predikanten van de plaatselijke kerken. Zij zegden mede- en samenwerking toe bij toekomstige activiteiten. Over een mogelijk vervolg op deze ontmoeting wordt nu van gedachten gewisseld.
Clip 10 en 12
LSMO sluit zich aan bij de NOV
PvdA Tweede Kamerlid Grace Tanamal bracht LSMO op 22  april van dit jaar in contact met de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk, NOV. Na een gesprek met NOV directeur Els Berman werd LSMO als vrijwilligersorganisatie, uitgenodigd zich aan te sluiten. Dus zijn we sinds kort lidorganisatie van een landelijke koepelorganisatie voor ruim 300 lidorganisaties. De NOV  is hiermee dé belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland. www.nov.nl

Premieplan
Het lidmaatschap bij de NOV geeft onze ouderenwerkgroepen de mogelijkheid om gebruik te maken van het programma ‘Premieplan’. Als u namelijk zelf geld inzamelt om een activiteit uit te kunnen voeren voor de ouderen, kan uw netto opbrengst door Premieplan verdubbeld worden met een bedrag van maximaal € 2000,-. De aanvragen ten behoeve van Molukse ouderen worden door LSMO beoordeeld. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op en kijk op
www.premieplan.com
PremiePlan web

13 april
Onthulling monument in Opheusden
Het was december 2011 toen Vincent van Neerbos, wethouder in de gemeente Neder-Betuwe, de zaal in de Molukse kerk Pniël te Opheusden binnentrad met een oude koffer in zijn hand. Die koffer had hij te leen gekregen van de Molukse familie Wenno. De Molukse ouderen zaten toen bijeen om het jaar af te sluiten waarin het 60 jarig verblijf van Molukkers in Nederland werd herdacht. Van Neerbos kondigde toen aan dat de gemeente Neder-Betuwe de Molukse gemeenschap een monument wilde schenken. Hoe dat monument er uit moest komen te zien, was toen nog onbekend. Zaterdag 13 april jl. was het zover, het monument aangeboden door de gemeente Neder-Betuwe en door woningstichting SWB, werd onthuld. ‘Het monument verbeeldt met een gesloten reiskist en een koffer de Molukse geschiedenis in Nederland. Het is belangeloos gemaakt door de Herveldse kunstenares Lincy Bakker’, schrijft de Gelderlander. Na de plechtigheden rondom de onthulling in de Fazantstraat, trokken de gasten naar het gemeentehuis waar het programma werd voortgezet. In het gemeentehuis bleek de raadzaal omgedoopt te zijn tot een tentoonstellingsruimte waarin de Molukse geschiedenis centraal stond. Van Neerbos maakte kenbaar dat hij het Moluks Museum zeer erkentelijk was voor de samenwerking waardoor de tentoonstelling in de raadzaal mogelijk werd.

koffer en poster
Monument in de Fazantstraat                       Onderdeel van de tentoonstelling in de Raadzaal


12
 april
Ouderenmiddag in Gunung Batu

Vanaf 20 maart tot en met 21 april herdenkt de GIM gemeente in Amsterdam, Gunung Batu haar 20 jarig bestaan. Gunung Batu is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een gemeente met een landelijke uitstraling, doordat mensen uit verschillende plaatsen in het land zich hebben aangesloten bij deze kerk. Jong en oud voelt zich verbonden, hetgeen duidelijk blijkt uit het programma in de herdenkingsmaand: een kinder-activiteit,gedachtewisseling over de toekomst, maar ook een gezellig samenzijn met de ouderen zijn enkele activiteiten uit het programma. Op vrijdag 12 april werd een speciale middag georganiseerd voor de ouderen. Ondanks de regen werden ze door hun kinderen, kleinkinderen en vrijwilligers gebracht en weer opgehaald. Ontvangst en programma lag in handen van een actief welkomstcomité.  Ds. Verry Patty hield een korte dienst waarna gezamenlijk werd gegeten, bijgepraat, gezongen en zelfs gedanst. Op 21 april worden de activiteiten afgesloten met een speciaal Jublileumfeest, Pesta GB20.

n120413 1
Ouderen zingen en dansen samen tijdens de ouderenmiddag in Gunung Batu
(Meer info www.gunungbatu.nl)

 

 7april
Fost’en presenteert Surinaamse en Antilliaanse geheugenkoffer

Al vanaf de uitgave van de Molukse geheugenkoffer in 2008 was er vraag naar een geheugenkoffer vanuit de andere lidorganisaties van het NOOM. Grote aantrekkingskracht had het memoryspel dat bestaat uit afbeeldingen die voor de ouderen herkenbaar moesten zijn. De plaatjes tonen dan ook planten, dieren, gerechten en gebruiksvoorwerpen uit het land van herkomst zodat de ouderen gestimuleerd werd er over te vertellen. Na de Molukse koffer, werd in 2010 de Turkse en de Marokkaanse koffer gepresenteerd. En op 7 april jl. , tijdens de jaarlijkse “Mi Boto Lai”ontmoetingsdag van Fost’en, werd ook de Surinaamse en Antilliaanse koffer gepresenteerd, compleet met het daarbij horende Memoryspel ‘Zien en Herinneren’. De voelzakjes en reukflesjes zorgden voor veel gelach en geroezemoes in de zaal. Het herinneren was begonnen… Fost’en (Surinaamse Vrouwen 50+) heeft in samenwerking met LSMO de koffer, het memoryspel en de daarbij horende handleiding ontwikkeld.

surinaamse memory
Memoryspel onderdeel van de koffer            Dansen na de presentatie

5 april

Landelijke aftrap voorlichting door staatssecretaris Van Rijn
Wat doen wij, Molukse vrijwilligers en mantelzorgers om er zeker van te zijn dat onze goedbedoelde zorg, ook werkelijk door de ouderen ervaren wordt als goede zorg?  En hoe te handelen als we er achterkomen dat er dingen gebeuren tegen de wil van onze ouderen? Om welke zaken zou het hierbij kunnen gaan. Zijn de vrijwilligers van de ouderengroepen voldoende toegerust om melding te maken van misstanden? Welke middelen zijn er nodig, wie is er nodig om zaken rondom ouderenmishandeling bespreekbaar te maken. Het Molukse sociale netwerk (en waar bestaat deze dan uit?) of juist niet?
Om bovenstaande zaken te bespreken, toe te lichten en uit te wisselen zal LSMO voorlichtingsbijeenkomsten organiseren door het hele land. 35 vrijwilligers van de ouderenbonden ANBO, Unie KBO, PCOB en het NOOM (waar LSMO lidorganisatie van is) volgden een training waarna ze het land in zullen gaan om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken. Op 5 april overhandigde staatssecretaris Van Rijn van VWS hen hiervoor een certificaat. De aftrap voor LSMO vond dus op 2 maart plaats. De volgende bijeenkomst staat begin juni gepland in de regio West-Nederland, zo ook staan er bijeenkomsten in het Noorden en in het Zuiden van het land gepland. De bijeenkomsten worden gekoppeld aan voorlichting over dementie, verschillende vormen van dagopvang (begeleiding), de transitie van AWBZ naar Wmo, of andere actuele thema’s naar keuze. U kunt zich hiervoor aanmelden via de genoemde contactgegevens van LSMO. De campagne Ouderen in Veilige Handen duurt tot eind 2014.

n050413
Staatssecretaris Van Rijn overhandigd certificaat aan LSMO
coördinator Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

2 maart
LSMO start voorlichtingscampagne ‘Ouderen in Veilige handen’

Vertegenwoordigers van verschillende Molukse ouderenwerkgroepen uit het land kwamen op 2 maart jl. bijeen in één van de Aristo-zalen te Utrecht voor de eerste voorlichtingsdag van de campagne ‘Ouderen in veilige handen’ en het bespreken van andere actuele onderwerpen. Speciale gast was Grace Tanamal, Tweede Kamer lid van de PvdA. De LSMO voorlichtingsfilm  ‘Leven met Alzheimer’ werd getoond. En aan de hand van deze film werd besproken dat mantelzorgers die te maken hebben met een Alzheimer patiënt het zwaar hebben en wat voor impact de ziekte heeft voor zowel patiënt als voor de mantelzorger.  Yvonne Heygele van het NOOM verzorgde de inleiding over het project Ouderen in Veilige handen.

Wat komt er bij de vrijwilligers van de Molukse ouderenwerkgroepen op als we het hebben over ouderenmishandeling? Een van de aanwezigen verwijst naar de jaren 50 en 60 in de woonoorden waar sprake was van mishandeling van ouders jegens hun kinderen. Zo verwonderlijk hoeft het niet te zijn als er nu sprake zou zijn van ouderenmishandeling tussen mantelzorgers en ouderen. Mantelzorgers raken snel overbelast. Bijvoorbeeld als er sprake is van dementie waarbij ongeduld of irritatie op de loer liggen. De stap naar ongewenst gedrag is dan zo gemaakt. Hoeveel ouderen hebben het financieel beheer niet aan hun kinderen overgelaten. En hoe goed is men zich er dan van bewust dat dit beheer een gemak voor de ouderen moet zijn en niet moet leiden  tot een gevoel van afhankelijkheid en verlies van eigen regie.

n020413
Yvonne Heygele presenteert informatie over de campagne 
“Ouderen in veilige handen”

Vliegende start 2013

Ondanks de aangekondigde bezuinigingen zal LSMO in 2013 verschillende thema’s onder de aandacht brengen. Naast ouderenmishandeling, dementie, de overgang van AWBZ zorg naar de Wmo, zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen. Daarvoor staan vanuit verschillende plaatsen de aanvragen al in de wacht. We zullen elkaar hard nodig hebben komend jaar. Hierbij verliezen we het groeiende aantal tweede generatie ouderen niet uit het oog. Aan het eind van 2012 kijken we terug naar een jaar dat ons weer nieuwe inzichten heeft gegeven, ons sterker heeft gemaakt en ons nog meer samenwerkingsverbanden heeft gebracht.
Voor nu wensen we u allen mooie kerstdagen, een spetterende jaarwisseling en een gelukkig, gezond en inspirerend 2013 toe.